علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

سه‌شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی (بخش آخر)

رديف های مرجانی و آتولها Coral Reefs and Atools

ريفهای مرجانی Coral reef اساسا" از اسکلت آهکی بازمانده از مرجانها و ترشحات آهکی مرجانها و عده ای از جلبکها Algae تشکيل شده اند. اصطلاح ريف مرجانی نبايد موجب اين اشتباه گردد که اين تشکيلات منحصرا" از بازمانده اسکلت مرجانها بوجود آمده اند، بلکه بايد باين نکته توجه داشت که اسکلت بسياری از جانوارن کوچک و گياهان درتشکيل ريف ها مشارکت دارند و نيز ترشحات آهکی جلبکها در بهم پيوستن کامل اين ساختمان بيکديگر کمک ميکند. ريف های مرجانی وسيعا" به آبهای گرم اقيانوس آرام و اقيانوس هند محدود ميشوند گرچه عده معدودی از آنها در مناطق ديگر نيز يافت ميشوند.

چون بهترين رشد و شکوفائی مرجانها در آبهائی است که متوسط حرارت ساليانه آنها حدود 24 سانتی گراد باشد ، محل زندگی آنها باقتضای احتياجشان آبهای گرم ميباشد.

مرجانها نه ميتوانند در تغييرات ناگهانی حرارت به زندگی ادامه دهند و نه اينکه مدتی طولانی درگرمای زير 18 درجه تحمل کنند . بعلاوه اين سازندگان ريف احتياج به آبهای روشن و شفاف و با حرکات ملايم دارند . بنابر اين محدوده عمقی نمو فعال آنها در حدود 45 متری است.

از 1831 تا 1836 يعنی در طی 5 سال مسافرت تحقيقاتی ، چالز داروين Charles Darwin نظريه ای در مورد تشکيل جزائر مرجانی و يا آتولها ابراز داشت .(Atolls)  آتولها حلقه های مرجانی پيوسته يا منقطعی هستند که اطراف يک مرداب مرکزی را احاطه کرده اند. تئوری داروين علت وجود اين حلقه های مرجانی را در مناطق دور از ساحل يعنی در مناطقی که عمق آب بسيار زياد است توجيه و تشريح ميکند. داروين توضيح داد بر مبنای اين واقعيت که مرجانهای سازنده ريف نمی توانند در اعماق زياد زندگی کنند ، مطلقا" در اين پهنه های وسيع که عمق آب آنها زياد است و اکنون آتول در آنجا وجود دارد بايد از قبل پايه ای وجود داشته باشد که عمق آن تا سطح آب 40 تا 50 متر باشد. خلاصه نظريه داروين اين است که ريف های مرجانی در دامنه يا پايه جزائر ولکانيک تشکيل ميشوند. بطوريکه در شکل 18-10 ملاحظه ميشود بترتيب که جزيره به آرامی به زير آب ميرود ، مرجانها به رشد خود بطرف بالا ادامه ميدهند. نظريه داروين بعد از جنگ جهانی دوم با آزمايشهای گسترده ای که دانشمندان آمريکائی بر روی دو آتول ( به منظور انجام آزمايشات اتمی ) بعمل آورند به اثبات رسيد و حفاريهای عميق وجود سنگهای ولکانيک را در زير ساختمانهای ضخيم ريفی نشان داد. اخيرا" نظريه تکتونيک صفحه ای توجيهی  منطقی از اين فرونشينی کف بستر (Sabsidence) بعمل آورده است.

ريف ها دارای سه نوع بنيادی هستند .1- ريف های سدی Barrier reefs که بوسيله يک خليج يا مرداب از قاره مجاور جدا ميشوند . کانالهائی در ميان اين ريفها تبادل آبرا بين اقيانوس و خليج ها يا مرداب امکان پذير ميسازد. طولانی ترين ريفها در دنيا، ريفهای سدی ساحل شرقی استراليا و ريفهای سدی ساحل شرقی يوکاتان Yucatan و هوندوراس بريتانيا British Honduras ميباشند .2- ريفهای حاشيه ای Fringing reefs که مستقيما" وابسته به ساحل هستند و يا در حاشيه ساحل قرار دارند، سطح بالائی اين ريف ها مسطح و بصورت تختگاهی است و در هنگام جزر خارج از آب قرار ميگيرند. سومين نوع ريف ، آتولها هستند که به آنها اشاره گرديد .

پديده ريفی پديده ای است مستقل از هر گونه تغيير چهره بيوسفر Biospher و پديده ای است اساسا" فيزيکوشيميائی که هميشه ايجاد نميشود زيرا نه فقط مستلزم وجود شرايط مشخص درجه حرارت و صافی آب است که البته همراه با نوع ارگانيسمها تغيير ميکند بلکه مستلزم شرايط تکتونيکی است که در هر مکانی نمی تواند فراهم شود. يک ريف به معنی مطلق بجز درحالتی که در روی يک مقر سوبسيدانت مستقر شده باشد نمی تواند تشکيل شود بعبارت ديگر بايستی در جايگاهی قرار گيرد که در حال فرونشستگی باشد ، برای اينکه پديده مذکور دوام يابد بايد شرايط فيزيکو شيميائی که ارگانيسم های مورد نظر در آن قرار گرفته اند ثابت باشند ، اين امر بوسيله يک حرکت عمودی منفی که جبران کننده رشد ارتفاعی ساختمان ريفی ميباشد توجيه ميگردد.اگر فرونشستگی کف بستر Subsidence بسيار شديد باشد پديده ريفی به سبب قرار گرفتن ريف در عمق زياد و فقدان نور متوقف ميگردد و يا اگر برعکس سرعت فرونشستگی کمتر از آهنگ رشد مرجانها باشد ، ارگانيسم ها در خشکی قرار ميگيرند و يا بر حسب حالت در ماسه فرو ميروند . در تاريخ زمين شناسی اگر نموداری به تناسب زمان تهيه کنيم نشان ميدهند که پديده ريفی هيچگاه مداوم نبوده و غير ممتد ميباشد.

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml