علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

چهارشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی (بخش بيست ويکم)

شيب های قاره و تنگه های زير دريائی

Continental slopes and submarine canyons

لبه شکستگی فلات قاره آغاز منطقه پرشيبی را نشان ميدهد و به نام شيب قاره Continental slope گرادينت در شيبهای قاره از يک دوم تا يک چهلم تغيير ميکند و حتی در ملايمترين شيب در اين منطقه گرادنيت به اندازه کافی بزرگتر از فلاتهای قاره است بنحويکه اين دو منطقه به آسانی تشخيص داده ميشوند . يکی از نتايج شيب تند اين منطقه اين است که رسوبات به جا گذاشته شده در روی شيب گرايش به ناپايداری دارند و اگر به هم بخورند به بخشهای عميقتر اقيانوس کشيده ميشوند.

شيبهای قاره در محلهائی عميقا" بوسيله دره هائی به شکل V کنده و حفر شده اند که به نام تنگه های زير دريائی Submarine Canyons ناميده ميشوند و در روی شيب قاره به طرف بستر عميق دريا کشيده شده اند تنگه های زير دريائی اصلی گاهیدارای انشعابات فرعی هستند که به تنگه اصلی می پيوندند و همانند شبکه های آبی در روی خشکی می باشند.

 

پايه شيب قاره Continental Rises

در قاعده شيب قاره منطقه ايست با شيب ملايم (بطور متوسط يک صدوپنجاهم ) به نام Continental Rise که انتقال و گذر شيب قاره را به بستر عميق دريا نشان ميدهند، سطوح صاف اين تختگاههای قاره ای به وسيله کانالهائی قطع شده است که به نظر ميرسد امتداد تنگه های زيردريائی هستند . تحقيقات زمين شناسی اخير نشان داده است که اين بخش از شيب قاره دارای رسوباتيست که در روی شيب قاره پائين آمده اند . جريانهای با باررسوبی بسيار زياد که تنگه های زير دريائی را حفر کرده اند بيشتر رسوبات خود را در پايه شيب قاره ته نشين کرده اند. اين فرآيند مشابه تشکيل آبرفت های بادبزنی يا مخروط های افکنه در پايه سلسله کوه ها در خشکيها ميباشد.م

 

دشتهای مغاکی و تپه های مغاکی

Abyssal Plains and Abyssal hills

پايه شيب قاره تدريجا" به مسطح ترين بخش حوزه اقيانوس يعنی نواحی که به نام دشتهای آبيسال ناميده ميشوند منتهی ميگردد. شيب اين دشتها بسيار ضعيف است و در حدود يک هزارم ميباشد دشتهای آبيسال از رسوباتی که از دو سرچشمه تامين شده اند پوشيده گرديده اند يکی رسوبات تخريبی قاره ای که بوسيله جريانات توربيدی به اعماق اقيانوس حمل شده اند و يکی رسوباتی که منشاء زيستی يا بيوژنيک و منشاء شيميائی دارند و در خود اقيانوس تشکيل شده اند.

سطح دشتهای آبيسال بوسيله تپه های آبيسال قطع ميشود که عبارتند از ارتفاعات از چند متر تا چند صد متر بلندی که در روی دشتها قراردارند و قطر آنها به 10 کيلومتر ميرسد حفاريهای عميق دريائی نشان داده است که تپه های آبيسال قله های خاموش بازالتی ميباشند که بوسيله لايه نازکی از رسوبات پوشيده شده اند . اين تپه ها در نزديکی حاشيه های قاره ای فراوان کمتری دارد علت اين امر احتمالا" اين است که تپه هائی که در نزديکی پايه شيب قاره قرار داشته اند کاملا" بوسيله رسوبات قاره ای دفن شده اند .

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml