علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

سه‌شنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی(بخش هفدهم)

محيطهای آبرفتی

Alluvial environment

مسائل مربوط به آبهای جاری و رسوبگذاری آنها نيز با توضيح زيادتری و در زمين شناسی فيزيکی مطرح گرديد رسوبات محيط های آبرفتی شامل رسوبات کوهپايه ای و رسوبات دشت سيلابی است کربنات کلسيم که به مقدار کافی در آبهای زيرزمينی وجود دارد به عنوان سيمان اجزاء تشکيل دهنده رسوبات کوهپايه ای به کار می رود در اين رسوبات اندازه دانه ها به نسبتی که شيب کم می شود کاهش می يابد. مخروطهای افکنه جبهه جنوبی کوههای البرز با پيوستن به يکديگر دشت تهران را ايجاد می کند در جنوب تهران که کوره های اجرپرزی فراوان است رسوبات از نوع تخريبی رسی است و هر چه بطرف شمال پيش روم اندازه ها ی دانه ها بزرگتر می شود و از طرف ديگر آب شور دريا توسط کانالهائی مخصوصا" هنگام مد به آنها وارد می شود پس رسوباتی که در مردابهای بجا گذاشته می شود از مواد مختلف تشکيل شده که بخشی از آنها مواد تخريبی است که توسط رودخانه وارد مرداب شده و بخشی که نمکی هستند به علت تبخير آب مرداب رسوب کرده اند ته نشست رسوبات مردابی اساسا" توسط آب وهوا و گرمای محيط مورد اثر قرار می گيرد .

رسوبات مردابی عموما" تبخيری است ومهمترين آنها عبارتند از:

انيدريت (Caso) Anhydrite ژيپس (caso, 2Ho) Gypsum هاليت (Nacl) Halite سيلوين (kcl) Silvin و کربناتهائی مثل دولوميت Dolomite

1-                           محيط خليج دهانه ای

 بخشی از مسير انتهائی رودخانه ها که د رهنگام مد توسط آب دريا تصرف می شود خليج دهانه ای است . پيشرفت خليج دهانه ای بطرف خشکی بستگی به حد تغييرات مد دارد تهاجم مد دريا آبهای رودخانه را بعقب ميراند و مقدار عقب راندگی به نسبت ارتفاع حد می باشد وقتی مد فرو می نشيند آبهای عقب رانده شده با ا نرژی پتانسيلی که ذخيره کرده اند با سرعت زياد به طرف دريا رانده می شوند. در خليج دهانه ای آب شور و شيرين با هم جابه جا و مخلوط می شوند اين تغيير که هر روزه و بطور مداوم ايجاد می شود محيطی ناپايدار از نظر زيست موجودات ايجاد می کند که سازش موجودات را سخت يا غير ممکن می کند رسوبات خليج دهانه ای بطور اصلی شامل لای و لجن می باشد که بين 50% تا 70% آن از مواد زير اندازه ای که بصورت تعليق حل شده اند 20% تا 30% از ماسه های ريز اندازه و بين 5 تا 10 درصد از مواد آلی تشکيل شده .اين رسوبات از فون و فلور کف زی فقير هستند.

2-                           محيط دلتاها

وقتی آبهای جاری به درياها يا درياچه ها و يا به خليج می رسند از سرعت و در نتيجه مقدار قدرت حمل و پخش مواد کم می شود و بنابراين بخش زيادی از موادی را که با خود حمل می کنند در محل ورود به دريا يا درياچه يا خليج ته نشين می کند اگر امواج دريا و جريانهای دريائی قادر به حمل تمام موادی که توسط رودخانه وارد دريا می شود نباشد دلتا گسترش  می يابد و برعکس اگر مواد حمل شده کمتر از قدرت حمل امواج و جريانات باشد ايجاد دلتا کاهش می يابد. رسوبات حمل شده توسط رودخانه در محل دلتاها طی فرآيندی از هم جدا شده رسوبات دانه ريز از دانه های رشت تفکيک می شود علت فرآيند تفکيک اينست که آب سبک رودخانه روی آب سنگين دريا روان می شود و در نتيجه موادی کلوئيدی که دربار رودخانه وجود دارد از حال تعليق خارج شده رسوب می کند اين کار معمولا" در نزديکی دهانه انشعابها صورت می گيرد. رسوبات نزديک دهانه مخلوطی از ماسیه و سيلت و رس می باشد همچنين مقداری چوب و گياهان خشکی و صدفها و ساير بازمانده های ارگانيسم های دريائی نيز در بين رسوبات وجود دارند که بطرف دريا مقداری از آنها افزايش می يابند باين ترتيب که بخشی از مواد فوق توسط آب حمل شده در نزديکی ساحل به کف حوزه فرو مي روند بطور کلی کمترين مقدار رسوبگذاری در نزديکی انتهای دلتا يعنی به سمت دريا صورت می گيرد.

 

محيط دريائی

Marine environment

ويژگيهای مختلف درياها و رسوبات آن در زمين شناسی فيزيکی مطرح شد در اينجا به بررسی اجمالی محيط دريائی به عنوان محيط زيست پرداخته می شود در محيط دريائی 2 قلمرو متمايز وجود دارد 1- قلمرو کف بستر يا محيط بنتيک Benthic 2- محيط توده آبها يا محيط پلاژيک Pelagic  - قلمروبنتيک شامل بستر درياها و اقيانوسها از کمترين تا زيادترين اعماق می باشد در قلمرو پلاژيک شامل محيط آبی و حجم آبها از سطح تا اعماق بسيار زياد است 2 قلمرو ياد شده در بالا هريک بر مبنای دوری از ساحل و مسلما" بر حسب عمق آب به 2 بخش يا ايالت تقسيم می شوند که محدوده آنها عموما" عمق 200 متری در نظر گرفته می شود. اين 2 منطقه عبارتست از منطقه نريتيک Neritic و منطقه اقيانوس Oceanic مناطق مذکور همچنين به نوبه خود به زونهائی Zones برای حجم آب و طبقاتی برای کف بستر تقسيم می شوند در منطقه نريتيک رديفی از طبقات و تقسيمات فرعی  تقسيم شده که بتربيب عبارتند از:

سوپراليتورال Superalitoral مديوليتورال Mediolitoral اينفراليتورال Infralitoral و سيرکاليتورال Circalitoral که مجموعه آنها فلات قاره را تشکيل می دهند. منطقه اقيانوس هم به طبقاتی تقسيم شده است که عبارتند از طبقه عميق يا Bathyal تا عمق بين 200 تا 2000 متری – طبقه خيلی عميق Abyssal که تا عمق 2000 متری کشيده شده و يک طبقه هادال Hadal که مربوط به اعماق زياد است .

به مجموعه ارگانيسم هائی که در روی بستر يا در درون رسوبات زندگی می کنند در حالت کلی بنتوز Benthos يا کف زی می گويند متقابلا" تمام موجوداتی که از سطح تا هر عمق آب داخل حجم آب زندگی می کنند Pelagos می نامند که شامل پلانکتونها و نکتونها هستند .

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml