علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

یکشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی (بخش سيزدهم)

اصول تعيين سن راديومتريک را با استفاده از يک عنصر مادر (parent) راديو اکتيو فرضی که مستقيما" به محصول پايدار فرضا" (daughter) تبديل می شود  میتواند نشانگر این باشدکه نيمه عمر آن يک ميليون سال است. با محاسبه درصد Parent راديو اکتيو و محصول پايدار فرزند daughter عمر نمونه مورد نظر قابل برآورد است. در اين مقال هنگاميکه مقدار عنصر مادر و فرزند مساوی هستند متوجه ميشويم که يک نيمه عمر سپری شده و نمونه يک ميليون سال عمر را دارد و موقعيکه نسبت عنصر مادر به فرزند مساوی يک شانزدهم است.

ميدانيم که نمونه 4 ميليون سال عمر دارد . ميزان تخريب راديواکتيو را می توانيم به ضريب ثابت نشان می دهيم که عبارتست از تعداد اتمهای تخريب شده در واحد زمان، مجموع کل اتمهای تخريب شده با N نشان داده ميشود که N عبارتست از مجموعه اتمهای راديواکتيو مادر موجود در سيستم ، از آنجائيکه N در جريان تخريب به طور مداوم کاهش می يابد مقدار واقعی اتمهائی که در حال حاضر در حال تخريب هستند يا بايد تخريب شوند در مقاطع زمانی متوالی نسبت به کاهش تعداد اتمهای راديواکتيو باقيمانده مادر کاهش می يابد. کل زمان تخريب کامل يک عنصر راديواکتيو مادر در يک سيستم بصورت ويژگی هر عنصر در نظر گرفته شود اين زمان نيمه عمر ناميده ميشود هر عنصر راديو راديواکتيو نيمه عمر منحصر به خود دارد که با  آ  نشانداده می شود و در ارتباط با ضريب ثابت تخريب آن عنصر راديواکتيو است .

از ميان تعداد زيادی ايزوتوپهای راديواکتيو که در طبيعت وجود دارند فقط 4 عدد از آنها در تعيين سن راديومتريک برای سنگهای قديمی ارزش قابل توجه دارند که در جدول زير نشان داده شده اند.

 

عناصر راديواکتيو مادر

نيمه عمر

محصول پايدار فرزند

کانيهاو سنگهای تعيين سن شده

اورانيم           138

15/4 ميليارد سال

سرب 206

زير کن -

اورانيم           235

712 ميليون سال

سرب 207

زيرکن -

پتاسيم           40

3/1 ميليارد سال

 

 

روبيديم          87

47 ميليارد سال

87

مسکوويت

برای رويدادهای اخير از کربن 14 که ايزوتوپ راديو کتيو کربن است استفاده ميشود از آنجائيکه کربن 14 دارای نيمه عمر فقط 5730 سال است ، می توان برای تعيين عمر گذشته تاريخی و نيز برای زمين شناسی تا 40000 سال گذشته بکار رود . کربن 14 که راديو کربن ناميده ميشود بطور مداوم در آتمسفر بالا و در بيش از 9000 متر در اثر بمباران اشعه کيهانی ايجاد ميشود (اشعه کيهانی ذرات هسته ای با انرژی هستند.) اشعه کيهانی هسته گازها را منهدم کرده و نوترون آزاد ميکند ، نوترونها توسط ازت (عدد اتمی 7 و جرم اتمی 14) جذب شده و موجب انتشار يک پروتون از هسته آن ميشوند، لذا عدد اتمی يکی کم شده و به 6 تقليل می يابد و عنصر جديدی يعنی کربن 14 بوجود ميايد . اين ايزوتوپ کربن بسرعت به کربن دی اکسيد تبديل ميشود و در اتمسفر بگردش در ميايد و بوسيله موجودات زنده جذب ميگردد ، در نتيجه تمامی ارگانيزمها دارای مقداری کربن 14 هستند هنگاميکه يک ارگانيزم زنده است راديو کربن متلاشی شونده بطور دائم جايگزين ميشود و نسبت کربن 14 به کربن 12 ( ايزوتوپ معمولی کربن ) ثابت باقی ميماند . لکن هنگاميکه گياه يا حيوان ميميرد مقدار کربن 14 بتدريج با انتشار ذره بتا متلاشی شده و به ازت 14 تبديل شده و کاهش مي يابد . بنابراين با مقايسه نسبت کربن 14 به 12 در يک نمونه ، عمر راديوکربن تعيين ميگردد . هر چند کربن 14 فقط برای تعيين سن بخش کوچکی از دوره زمين شناسی مفيد است ، معهذا وسيله بسيار با ارزشی برای انتروپولوژيست ها و غيره و نيز برای زمين شناسی تاريخ اخير زمين شناسی تاريخ اخير زمين تبديل شده است . در واقع کشف روش تعيين سن از طريق راديوکربن آنقدر مهم تلقی گرديد که Willazd F.Libby شيمی دانی که کاربرد آنرا کشف کرد موفق بدريافت جايزه نوبل گرديد.

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml