علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی (بخش دوازدهم)

 

زمان سنجی راديومتريک

عناصر شيميائی اکثرا" پايدار هستند و بدون تغيير می ماند ، ولی عده ای از آنها ناپايدارند و هسته آنها به طور مداوم با ايجاد حرارت شکسته می شوند و به هسته هائی با انرژی پائين تر تبديل می گردند. اين حرارت مشابه حرارتی است که در داخل کره زمين ايجاد ميشود و درجه حرارت آن بسيار بالا است.

بطوريکه ميدانيم هر اتم از الکترون و پروتون تشکيل شده است . الکترون دارای بار منفی و پروتون دارای بار مثبت است ، در حاليکه توترون فاقد بار ميباشد پروتون و نوترون درمرکز اتم يعنی در هسته آن قرار دارد و الکترونها در اطراف هسته در مدارهای معينی در حرکت می باشند که اين فضاها را صطلاحا" اوربيست Orbist می گويند. عملا" 9/99% از جرم يک اتم درهسته آن است و الکترونها عملا" فاقد جرم می باشند با اضافه کردن تعداد پروتنها و نوترونها در هسته ، جرم اتم تعيين می گردد. عدد اتمی عبارتست از تعداد پروتونها .

عناصر مختلف دارای عدد اتمی متفاوت هستند . بسياری از عناصر دارای تعداد نوترونهای مختلف می باشند ولی عدد اتمی آنها يکسان است . نيروهائی که پروتنها و نوترونها را در هسته به يکديگر پيوند می دهد بسيار قوی است . نوع اين نيروها هنوز بخوبی شناخته نشده است . رد عده ای از ايزوتوپها هسته ناپايدار است ، يعنی نيروهائيکه پروتنها و نوترونها را به يکديگر پيوند می دهند ، باندازه کافی قوی نيستند در نتيجه هسته به طور مداوم شکسته می شود. چنين فرآيندی را راديواکتيويته Radioactivite می نامند. هنگاميکه يک هسته ناپايدار شکسته می شود بطور معمول يکی از چهار حالت زير اتفاق می افتد. بعبارت ديگر چهار نوع بسيار معمول تخريب اکتيويته وجود دارد که عبارتند از :

1-خروج ذرات آلفا از هسته اتم . هر ذره آلفا از 3 پروتون و 2 نوترون تشکيل شده بنابراين انتشار هز ذره آلف بدين ترتيب است که جرم اتمی ايزوتوپ بميزان 4 و عدد اتمی 2 کاهش يافته .

1-                             خروج يک ذره بتا يا يک الکترون از هسته اتم. در اين حالت جرم اتمی بدون تغيير باقی می ماند زيرالکترون عملا" فاقد جرم است . از آنجائيکه اين الکترون از يک نوترون بدست ميامد (زيرا يک نوترون ترکيبی است از يک الترون و يک پروتون ) هسته دارای يک پروتون بيشتر می شود و با خروج يک ذره بتا عدد اتمی يکی افزايش می يابد.

گاهی يک ذره بتا بوسيله هسته جذب می شود. اين الکترون با پروتون ترکيب می شود و يک نوترون تشکيل می دهد مانند حالت قبل جرم اتمی بدون تغيير می ماند، ولی هسته دارای يک پروتون کمتر است و عدد اتمی يک واحد کاهش می يابد .

2-                             ممکن است يک پروتون از هسته خارج شود و در اين حالت عدد اتمی و جرم اتمی هر کدام يکی کاهش می يابند .

ايزوتوپ راديو اکتيو اغلب به نام Parent يا عنصرمادر و عناصر حاصل از تلاشی آنرا بنام Daughter Product يا محصول فرزند می نامند .

شکل2 مثالی از تلاشی راديو اکتيو را نشان می دهد. در اين شکل ملاحظه می شود هنگامی که ماده راديو اکتيو Psrent ارانيم 238 با عدد اتمی 92 و جرم اتمی 238 متلاشی ميشود قبل از آنکه به محصول پايدار فرزند يعنی سرب 206 با عدد اتمی 82 و جرم اتمی 206 مبدل گردد تعداد 8 ذره آلفاو 6 ذره بتا از خود منتشر می کند . بطور کلی از ميان مهمترين مورد استفاده کشف خاصيت راديواکتيويته يکی آنست که طريقه مطمئنی برای محاسبه سن سنگها و کانيهائی که حاوی ايزوتوپهای راديواکتيو هستند. علت مطمئن بودن اين روش اينست که در تخريب راديواکتيو منحصرا" هسته دخالت دارد لذا شرايط فيزيکی و شيميائی مانند فشار و حرارت و پيوندهای شيميائی در آن بی تأثير است و نيز سرعت تخريب برای هر عنصر ثابت است .

مدت زمانيکه صرف می شود تا نيمی از يک ماده راديواکتيو متلاشی شود بنام نيمه عمر ناميده می شود يک طريق معمول برای بيان سرعت فروپاشی است. اگر يک کيلو ماده راديواکتيو در نظر بگيريم ، نيم کيلوی آن پس از يک نيمه عمر متلاشی ميشود ونصف مقدار باقيمانده پس از يک نيمه عمر ديگر تجزيه می شود و الی آخر.

 

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml