علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

دوشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی (بخش دهم)

۱- Phyletic gradualism

اين مدل همراه با نظريه داروين ظهور پيدا کرده است .در اين مدل تغييرات مکرر ويژگی های موروفولوژيک به طور تدريجی در واکنش با انتخاب طبيعی در جمعيت های گونه ها رخ می دهد .

تغييرات ناگهانی موفولوژی در رکورد فسيلها بعنوان مواردی غير از وقايع مربوط به منشاء گرفتن گونه تلقی می شوند ، مانند اشکالات نمونه برداری و نواقصی در محافظت و يا مهاجرت .

اگر رکورد کامل حفظ شده باشد بايد تغييرات تدريجی مورفولوژيک از گونه ای ديگر بطور پيوسته مشاهده شود.

 

2- Punctuated equilibrium

در اين طرح تکاملی گونه های متوالی يک تبار و دودمان در حال تکامل تغييرات سريع و اساسی مورفولوژی در زمان های کوتاه زمين شناسی متحمل می شوند، اما زمان حدفاصل بين قبل از تغيير و بعد از تغيير يعنی حد فاصل بين گونه اجدادی و نسل حاصل از آن طولانی تر است و در اين فاصله ويژگيهای مورفولوژيک نسبتا" پايدار و بدون تغيير و در حال تعادل باقی می ماند و بعبارت ديگر تغييرات ناگهانی است و منشاء گرفتن گونه جديد Speciation نسبتا" سريع و شايد در زمانی بين 5 تا 50 هزار سال انجام ميشود.

شيوه های مختلف استفاده از فسیلها در چينه شناسی

برای سهولت طرح مسئله اين شيوه را تحت شش عنوان دسته بندی می کنيم :

-                               روش استفاده از فسيلها شاخص

از ديرباز تمايزی بين فسيلهای متعلق به سطوح محدود چينه ای و ساير فسيلهائی که بطور خلاصه تحت عنوان فسيلهای رخساره ای ناميده ميشوند تعيين گرديده است .

گونه های راهنما (Guide Species) بايد دارای شرايط معينی باشند که عبارتند از : گسترش عمودی و يا بعبارتی زمانی حتی الامکان محدود و کاهش يافته ، انتشار و گسترش افقی يا جغرافيائی وسيع و عدم وابستگی هر چه ممکن بيشتر به يک رخساره بخصوص ، زياد بودن تعداد افراد گونه ها و محفوظ ماندن مرغوب بنحوی که به آسانی قابل شناسائی باشند. جمع اين ويژگيها با هم عموما" مشکل است .

پاره ای از گروهها فسيلها شاخص متعدد و فراوانی فراهم کرده اند مانند:

گراپتوليت ها Graptolotes  تريلوبيت هاTrilobites سفالوپودها و نيز پاره ای از گروههای که حداقل در بعضی سطوح چينه ای بعنوان فسيل شاخص بکار ميروند مانند اينوسرامها Inocerames در بين لاملی برانشها Lamllibranches ،تتراکورالها Tetracoralliaires در بين کيسه تنان Coelentrata و بعضی گروههای خارپوستان Echinodermata و غيره ، فرامينی فرها Foraminiferes (روزنداران ) و با درجه کمتری ساير ارگانيسم های ميکروسکپی بعنوان فسيلهای شاخص بسيار زياد مورد استفاده قرار می گيرند. اين ارگانيسم ها عموما" پخش و توزيع و انتشار جغرافيائی وسيع و فراوانی زيادی دارند. و اخيرا" توجه زيادی به ارگانيسم های پلانکتونيک ميشود .

 

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml