علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

یکشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی (بخش نهم)

اصل يکسانی ديرين شناسی يا اصل توالی فونی

Faunal Succession

 

ويژگی های ديرين شناسی که برای تعيين ترتيب زمانی لايه ها و رويدادهای زمين شناسی و ايجاد مقياسهای چينه ای بکار می روند اساساً برمبنای تحول و تکامل پی در پی موجودات زنده و ويژگی های چنين تحول و تکاملی بنا شده است .

مقاطعی که برمبنای چنين ويژگی ها تعيين می شوند به مقاطع پالئونتولوژی و يا به مقاطع بيوستراتيگرافی مشهورند و مطالعه اين مقاطع اساس بيو استراتيگرافی را به وجود می آورند .

بيو استراتيگرافی يا چينه شناسی زيستی عبارت از تعيين سن و تطابق سنگها و لايه ها با استفاده از بازمانده های موجودات گذشته می باشد . سابقه زيستی کره زمين نشان می دهد که غالباً موجودات تحت تاثير تغييرات مداوم تکاملی قرار گرفته اند . اين سابقه در سنگهای قبل از کامبرين بسيار ناچيز است ولی در سنگهای زمان پيدا زيستی کامل است . زمين شناسان از اين لايه های پرفسيل هزاران گونه از فسيل موجودات گذشته را بدست آورده و به ترتيب با رعايت ترتيب طبقه بندی موجودات و درنظر گرفتن رابطه Phyletic ( سلسله النسب ) منظم و دسته بندی کرده و به صورت مقياسهای چينه ای زمانی برای فانروزوئيک درآورده اند .

بيو استراتوگرافی و پالئوبيوژئوگرافی اصولی از تحقيقات پالئونئولوژيک محسوب می شوند که به ترتيب با پخش و توزيع چينه شناسی و جغرافيائی تاکسونهای فسيل سرو کار دارند . هر دو اصل نامبرده اطلاعات پر ارزشی درجهت درک و بازسازی تاريخ زيستی زمين در اختيار ما می گذارد و مبنائی برای کاربرد اطلاعات ديرينه شناسی به منظور حل مسائل و مشکلات زمين شناسی به وجود می آورند .

بيو استراتوگرافی شواهد و ابزار ضروری برای شناسائی سن نسبی چينه های متعلق به مناطق جغرافيائی دور از يکديگر فراهم می کند .

اهداف بيو استراتوگرافی عبارتست از :

1-     زون بندی عمودیVertical Zoning رسوبات يا سنگهای رسوبی برمبنای محتويان فسيلی آنها .

2-     توصيف و تجزيه و تحليل تغييرات جانبی در مجموعه های تاکسونوميک

( Taxonomic Assemblages ) همزمان

3-    تطابق زمانیTime Correlation چينه ها بر مبنای شناسائی حوادث همزمان و غيرتکراری در درون ترادفها و توالی های بيو استراتوگرافيک

 

بررسی و مطالعه فسيلها به منظور تطابق زمانی گاهی تحت عنوان زمان سنجی زيستی Biochoronology  ناميده می شود .

دست يابی به اهداف بيو استراتوگرافی مستلزم توجه به موارد زير است :

 

1-     جمع آوری با دقت نمونه ها از مقاطع چينه ای اندازه گيری شده و يا مغزه ها Cores

2-     تعيين هويت و نامگذاری سيستماتيک گونه ها Species

3-         ترسيم گسترش عمودی Vertical range و وجود با هم تاکسونهای شناخته شده

4-     تقسيم سکانس چينه ای Stratigraphy Sequence به زونهائی برمبنای اختلاف مجموعه فسيلی جانوری يا گياهی موجود در آنها

پيشرفت بيو استراتوگرافی مربوط می شود به قرن نوزدهم و احتياجات زمين شناسان به دانستن تاريخ زمين و تقسيم لايه های رسوبی به ترتيبی که سن نسبی آنها را نشان دهد . ويليام اسميت مهندس انگليسی که در پايان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم زندگی می کرد ، از اولين کسانی است که ويژگی انحصاری مجموعه فسيلی لايه ها را برای تعيين ترتيب زمانی و تعيين معادلهای زمانی طبقات و تطابق آنها Correlation بکار برد و ترتيب سن نسبی لايه ها را مشخص کرد . اسميت متوجه اين نکته گرديد که پخش و انتشار مجموعه های فسيلی در لايه های رسوبی اتفاقی نيست بلکه بنابر يک قانون عمومی چينه های يکسان هميشه دارای وضعيت رويهم قرارگرفتن يکسان و محتوياتی از فسيلهای شاخص يکسان می باشند .

اين کشف که گاهی بعنوان قانون توالی زيستی Law Of Biotoc Succession ناميده می شود ، اين امکان را برای اسميت فراهم کرد که توالی درست لايه ها را تعيين کند واطلاعات حاصله را برای تهيه اولين نقشه زمين شناسی ناحيه ای انگلستان و وال Wales در 1815 بکار گيرد .

 

تکامل ارگانيک

Organic Evolution

 

بيواستراتوگرافی تجربی در آغاز قرن نوزدهم بوسيله اسميت و ديگران بدون اين که فرآيندهائی که زيربنای کار آنها را تشکيل می داد به خوبی شناخته می شوند انجام شد.  نظريه تکاملی داروين  به واسطه انتخاب طبيعی ويژگی های ارثی که در 1854 يعنی 44 سال پس از ترسيم نقشه زمين شناسی انگليس و وال بوسيله اسميت متشر شد ، فرآيندهائی برای توجيه و تشريح تغييرات درتوالی زيستی مشاهده شده بوسيله اسميت در پيشينه چينه ای بوجود آورد . کامل شدن نظريات و اطلاعات مربوط به تکامل بيولوژيک ، همراه با دانش پارامترهای اکولوژيک که در پخش و انتشار گونه ها تأثير می گذارند ، بيواستراتوگرافی را بر يک پايه علمی جديد قرار داد . اطلاعات تجربی که يک بيو استراتوگراف ( چينه شناس  زيستی ) با آن کار می کند . گونه های مورفولوژيک هستند . گونه ها بر مبنای ويژگی های مورفولوژيک مشترک بين افراد گونه تعيين و شناخته شدند . به سبب اين که نقش اصلی را در بيو استراتوگرافی زونی ، گونه ها به عهده دارند درک فرآيندهای پيدايش گونه و شيوه ای که طی آن ويژگی های مربوط به منشاء گرفتن گونه ها به وسيله پيشينه فسيلی منعکس می شود درانجام کورليشن بيواستراتوگرافی در درجه اول اهميت قراردارد . نظريه جديد تکامل گونه ها اساساً متوجه دو مدل متفاوت است که دو حالت متفاوت از فرآيند تکامل را منعکس می کند .

 

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml