علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥

 

زلزله لرستان

ليست زلزله های رويداده از سال۱۹۰۹ ميلادی تاکنون در محدوده ۲۰۰ کيلومتری از رومرکز زلزله ۱/۶ ريشتری امروز صبح شمال استان لرستان در زير آورده شده است.

Date(yyyy/mm/dd) Time(UTC Time(Local Lat.  Lon.  Depth Mag.    Region                                      
---------------- -------- ---------- ----- ----- ----- ------- ---------------------------------------------
1909/01/23       02:48:00 06:18:00   33    50          Mb:7.4  West of Fereydunshahr, Esfahan Province     
1922/03/21       16:56:12 21:26:12   33    50          Mb:5.5  West of Fereydunshahr, Esfahan Province     
1929/07/15       07:44:07 12:14:07   33.70 49.40       Mb:6.5  South of Shazand, Markazi Province          
1929/10/27       16:42:57 20:12:57   33.50 48          Mb:5    West of Khorramabad, Lorestan Province      
1932/01/22       00:48:56 04:18:56   33.50 48          Mb:5    West of Khorramabad, Lorestan Province      
1936/02/24       16:29:31 19:59:31   33.50 48          Mb:5    West of Khorramabad, Lorestan Province      
1939/11/04       10:15:00 13:45:00   33.50 48.50       Mb:6    East of Khorramabad, Lorestan Province      
1939/11/04       10:15:19 13:45:19   32.50 49          Mb:5.7  North-West of Lali, Khoozestan Province     
1939/11/28       14:22:10 17:52:10   32.20 49.30       Mb:5.2  North of Masjed Soleyman, Khoozestan Province
1951/06/09       11:22:03 15:52:03   32.20 49.30       Mb:5    North of Masjed Soleyman, Khoozestan Province
1955/12/04       14:02:05 17:32:05   33.50 48.70       Mb:5.2  East of Khorramabad, Lorestan Province      
1959/03/02       11:22:37 14:52:37   33.12 49.46       Mb:5.2  South of Azna, Lorestan Province            
1960/06/02       12:42:38 17:12:38   33.05 48.78       Mb:5.2  South-West of Dorud, Lorestan Province      
1961/10/28       10:46:43 14:16:43   33.33 48.74 59    Mb:5    South-West of Dorud, Lorestan Province      
1962/06/29       22:35:46 03:05:46   32.36 48.83 60    Mb:5    West of Lali, Khoozestan Province           
1963/06/30       07:41:07 12:11:07   33.20 49.20 38    Mb:5.1  South-East of Dorud, Lorestan Province      
1964/01/12       12:45:50 16:15:50   31.52 49.23 56    Mb:5.2  South of Masjed Soleyman, Khoozestan Province
1964/11/10       15:47:53 19:17:53   32.72 49.16 55    Mb:5.3  North of Lali, Khoozestan Province          
1965/03/10       05:44:50 09:14:50   32.77 49.11 54    Mb:5.1  North of Lali, Khoozestan Province          
1966/07/27       14:49:03 19:19:03   32.68 48.78 45    Mb:5.1  North-West of Lali, Khoozestan Province     
1968/06/04       06:50:08 11:20:08   32.86 48.28 45    Mb:5.1  North of Andimeshk, Khoozestan Province     
1969/10/31       08:53:26 12:23:26   33.20 47.90 51    Mb:5    East of Pol-e dokhtar, Lorestan Province    
1970/01/03       16:35:48 20:05:48   32.60 48.80 32    Mb:5    North-West of Lali, Khoozestan Province     
1973/02/07       05:27:21 08:57:21   31.97 49.30 64    Mb:5.1  Masjed Soleyman, Khoozestan Province        
1973/08/23       12:26:26 16:56:26   31.87 51.01 49    Mb:5    West of Borujen, Chaharmahal Bakhtiari Provin
1974/01/07       15:24:38 18:54:38   33.30 47.90 32    Mb:5    North-East of Pol-e dokhtar, Lorestan Provinc
1975/09/21       14:16:37 18:46:37   31.60 51.04 33    Mb:5.2  North-East of Lordegan, Chaharmahal Bakhtiari
1976/09/05       16:43:15 21:13:15   31.43 49.97 44    Mb:5.1  Bagh Malek, Khoozestan Province             
1976/11/07       11:07:57 14:37:57   33.23 47.96 51    Mb:5.5  East of Pol-e dokhtar, Lorestan Province    
1976/11/15       08:03:23 11:33:23   33.25 47.93 49    Mb:5.4  East of Pol-e dokhtar, Lorestan Province    
1977/01/04       16:09:58 19:39:58   33.09 47.92 45    Mb:5.1  East of Pol-e dokhtar, Lorestan Province    
1977/01/18       08:48:54 12:18:54   33.15 47.99 48    Mb:5.2  East of Pol-e dokhtar, Lorestan Province    
1977/04/06       13:36:37 18:06:37   31.98 50.68 41    Ms:5.9  Ardel, Chaharmahal Bakhtiari Province       
1977/04/26       16:25:29 20:55:29   32.65 48.92 47    Mb:5.4  North-West of Lali, Khoozestan Province     
1977/06/05       04:45:07 09:15:07   32.63 48.08 40    Ms:5.8  North-West of Andimeshk, Khoozestan Province
1977/06/05       08:25:30 12:55:30   32.56 48.16 33    Mb:5.1  North-West of Andimeshk, Khoozestan Province
1977/10/21       14:56:06 18:26:06   31.78 50.83 33    Mb:5    North of Lordegan, Chaharmahal Bakhtiari Prov
1978/04/12       16:46:23 21:16:23   31.84 50.62 34    Ms:5    South of Ardel, Chaharmahal Bakhtiari Provinc
1978/08/28       00:07:04 04:37:04   32.64 49.80 49    Mb:5.2  North-West of Chelgard, Chaharmahal Bakhtiari
1978/12/14       07:05:20 10:35:20   32.13 49.64 33    Ms:6.2  North-West of Izeh, Khoozestan Province     
1980/10/19       17:24:09 20:54:09   32.76 48.57 42    Ms:5.8  North-East of Andimeshk, Khoozestan Province
1980/12/19       01:16:56 04:46:56   34.58 50.65 33    Ms:5.8  West of Qom, Ghom Province                  
1980/12/22       12:51:21 16:21:21   34.50 50.59 41    Mb:5.5  South-West of Qom, Ghom Province            
1981/01/02       04:57:57 08:27:57   32.73 48.46 33    Mb:5.1  North-East of Andimeshk, Khoozestan Province
1983/03/05       14:22:35 17:52:35   32.48 49.34 33    Mb:5.4  East of Lali, Khoozestan Province           
1983/05/28       11:35:51 16:05:51   32.59 48.58 18    Mb:5.6  North-East of Andimeshk, Khoozestan Province
1984/06/01       12:29:27 16:59:27   31.95 50.53 33    Mb:5    West of Ardel, Chaharmahal Bakhtiari Province
1985/03/27       02:06:42 06:36:42   31.65 49.95 53    Mb:5.2  North of Bagh Malek, Khoozestan Province    
1990/07/24       17:59:48 22:29:48   32.87 48.24 10    Mb:5.1  North-West of Andimeshk, Khoozestan Province
1990/08/03       11:57:13 16:27:13   32.75 48.21 45    Mb:5    North-West of Andimeshk, Khoozestan Province
1990/10/11       13:57:05 17:27:05   32.83 48.21 46    Mb:5.3  North-West of Andimeshk, Khoozestan Province
1994/07/31       05:15:39 09:45:39   32.56 48.37 43    Mb:5.3  Andimeshk, Khoozestan Province              
1994/07/31       05:22:10 09:52:10   32.58 48.46 72    Mb:5.2  North-East of Andimeshk, Khoozestan Province
1994/09/20       05:51:46 10:21:46   32.50 48.77 33    Mb:5    East of Andimeshk, Khoozestan Province      
1995/06/07       23:09:47 03:39:47   32.46 48.74 33    Mb:5    East of Andimeshk, Khoozestan Province      
1995/11/27       14:32:29 18:02:29   32.31 48.92 61    Mb:5    West of Lali, Khoozestan Province           
2001/12/23       23:33:38 03:03:38   31.71 49.28 33    Mb:5    South of Masjed Soleyman, Khoozestan Province
2002/09/25       22:28:15 01:58:15   32.07 49.24 33    Mw:5.6  North of Masjed Soleyman, Khoozestan Province
2005/12/26       23:15:51 02:45:51   32.11 49.15 33    ML:5.2  North-West of Masjed Soleyman, Khoozestan Pro
2006/03/30       19:36:16 23:06:16   33.70 48.86 14    ML:5.1  South-East of Borujerd, Lorestan Province   
2006/03/31       01:17:02 04:47:02   33.62 48.91 14    ML:6.1  North-West of Dorud, Lorestan Province      

 

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml