علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

یکشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸۳

 

زلزله لالی خوزستان

زلزله ۳/۴ ريشتری شمال لالی

Date/Time: 2005/02/27 01:38:57 UTC

Local D/T: 1383/12/09 05:08:57

Magnitude: 4.3 ML

Latitude: 32.43

Longitude: 49.35

Depth: 14 km

Region: North of Lali

Nearest faults within 150 km:

1) MFF2 (Length: 205 km) Distance to epicenter: 9 km

2) DEZFUL_EMBAYMENT (Length: 228 km) Distance to epicenter: 42 km

3) ZARDKUH_F (Length: 139 km) Distance to epicenter: 44 km

Detected nearest city: North of Masjed Soleiman 55 km to epicenter in state of Khoozestan.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Shooshtar(SHGR) 63 NE

2) ASHTIAN(ASAO) 244 SW

3) Naien(NASN) 326 SW

4) Sanandaj(SNGE) 351 SE

5) Kavosh-Tehran(THKV) 412 SW

دوستان از امروز ميتوانيد اين وبلاگ را از طريق اين آدرس هم مشاهده کنيد

www.olumzamin.us.tt

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

یکشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸۳

 

زلزله جديد

زلزله ۸/۴ ريشتری شمال بهاباد

Date/Time: 2005/02/26 20:20:14 UTC

Local D/T: 1383/12/08 23:50:14

Magnitude: 4.8 ML

Latitude: 32.12

Longitude: 56.37

Depth: 14 km

Region: North of Bahabad

Nearest faults within 150 km:

1) JAFARABAD_F (Length: 60 km) Distance to epicenter: 32 km

2) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 48 km

3) SARBALA_F (Length: 92 km) Distance to epicenter: 50 km

Detected nearest city: North-West of Ravar 105 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(241 NW

2) Naien(NASN) 343 SE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 506 NW

4) Bandar Abbas(BNDS) 525 NE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 536 NE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳

 

نقشه پسلرزه ها

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳

 

پسلرزه های جديد

پسلرزه ۱/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/23 15:52:43 UTC

Local D/T: 1383/12/05 19:22:43

Magnitude: 3.1 ML

Latitude: 30.82

Longitude: 56.71

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 6 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 33 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 43 km

Detected nearest city: East of Zarand 14 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(93 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 384 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 415 NW

4) Naien(NASN) 429 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 457 NE

پسلرزه ۷/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/23 17:19:09 UTC

Local D/T: 1383/12/05 20:49:09

Magnitude: 3.7 ML

Latitude: 30.71

Longitude: 56.74

Depth: 18 km

Region: East Of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 7 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 23 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 36 km

Detected nearest city: East of Zarand 19 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(81 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 372 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 408 NW

4) Naien(NASN) 438 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 452 NE

پسلرزه ۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/23 17:36:13 UTC

Local D/T: 1383/12/05 21:06:13

Magnitude: 3 ML

Latitude: 30.76

Longitude: 56.75

Depth: 14 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 2 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 26 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 40 km

Detected nearest city: East of Zarand 18 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(86 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 378 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 409 NW

4) Naien(NASN) 436 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 456 NE

پسلرزه ۸/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/24 08:39:33 UTC

Local D/T: 1383/12/06 12:09:33

Magnitude: 3.8 ML

Latitude: 30.8

Longitude: 56.79

Depth: 14 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 7 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 27 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 46 km

Detected nearest city: East of Zarand 21 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(91 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 383 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 407 NW

4) Naien(NASN) 437 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 462 NE

زلزله  ۳ ريشتری شمال غرب جيرفت

Date/Time: 2005/02/24 15:47:42 UTC

Local D/T: 1383/12/06 19:17:42

Magnitude: 3 ML

Latitude: 29.46

Longitude: 57.65

Depth: 14 km

Region: North-West of Jiroft

Nearest faults within 150 km:

1) GOWK_F (Length: 152 km) Distance to epicenter: 20 km

2) GOLBAF_SIRCH_F (Length: 114 km) Distance to epicenter: 28 km

3) SHAHDAD_F (Length: 108 km) Distance to epicenter: 51 km

Detected nearest city: North-West of Bam 79 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(104 SE

2) Bandar Abbas(BNDS) 271 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 305 SW

4) Ghir-Karzin Area(GHIR) 473 NE

5) Naien(NASN) 592 SE

پسلرزه ۱/۴ ريشتری

Date/Time: 2005/02/24 23:26:30 UTC

Local D/T: 1383/12/07 02:56:30

Magnitude: 4.1 ML

Latitude: 30.8

Longitude: 56.81

Depth: 14 km

Region: South-East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 8 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 26 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 45 km

Detected nearest city: East of Zarand 23 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(91 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 383 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 405 NW

4) Naien(NASN) 439 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 464 NE

زلزله ۳/۴ ريشتری جنوب شرق زرند

Date/Time: 2005/02/25 01:12:00 UTC

Local D/T: 1383/12/07 04:42:00

Magnitude: 4.3 ML

Latitude: 30.73

Longitude: 56.76

Depth: 18 km

Region: South-East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 5 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 23 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 39 km

Detected nearest city: East of Zarand 20 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(83 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 375 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 407 NW

4) Naien(NASN) 439 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 455 NE

زلزله ۶/۳ ريشتری جنوب بهبهان

Date/Time: 2005/02/25 05:35:26 UTC

Local D/T: 1383/12/07 09:05:26

Magnitude: 3.6 ML

Latitude: 30.59

Longitude: 50.3

Depth: 28 km

Region: South of Behbahan

Nearest faults within 150 km:

1) MFF4 (Length: 62 km) Distance to epicenter: 23 km

2) MISHAN_F (Length: 76 km) Distance to epicenter: 35 km

3) AGHAJARI_F (Length: 88 km) Distance to epicenter: 41 km

Detected nearest city: Behbahan 7 km to epicenter in state of Khoozestan.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Shooshtar(SHGR) 221 SE

2) Naien(NASN) 341 SW

3) Ghir-Karzin Area(GHIR) 365 NW

4) ASHTIAN(ASAO) 441 SE

5) Sanandaj(SNGE) 574 SE

پسلرزه ۹/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/25 19:54:14 UTC

Local D/T: 1383/12/07 23:24:14

Magnitude: 3.9 ML

Latitude: 30.76

Longitude: 56.86

Depth: 15 km

Region: East Of zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 6 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 20 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 41 km

Detected nearest city: East of Zarand 28 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(87 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 380 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 399 NW

4) Naien(NASN) 445 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 465 NE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml