علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳

 

پسلرزه

پسلرزه با بزرگای ۱/۳ در ساعت ۱۴:۲۴ امروز

Date/Time: 2005/02/23 10:54:19 UTC

Local D/T: 1383/12/05 14:24:19

Magnitude: 3.1 ML

Latitude: 30.77

Longitude: 56.78

Depth: 8 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 5 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 25 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 43 km

Detected nearest city: East of Zarand 21 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(88 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 379 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 407 NW

4) Naien(NASN) 438 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 459 NE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳

 

پسلرزه جديد

پسلرزه ۱/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/23 09:08:32 UTC

Local D/T: 1383/12/05 12:38:32

Magnitude: 3.1 ML

Latitude: 30.68

Longitude: 56.56

Depth: 18 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 19 km

2) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 22 km

3) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 37 km

Detected nearest city: South of Zarand 13 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(80 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 367 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 424 NW

4) Naien(NASN) 426 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 437 NE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳

 

آخرين پسلرزه تا ظهر امروز

پسلرزه ۳/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/23 08:29:22 UTC

Local D/T: 1383/12/05 11:59:22

Magnitude: 3.3 ML

Latitude: 30.76

Longitude: 56.73

Depth: 14 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 1 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 27 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 39 km

Detected nearest city: East of Zarand 16 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(86 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 378 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 411 NW

4) Naien(NASN) 434 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 455 NE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳

 

پسلرزه ها تا اين لحظه

پسلرزه ۱/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/23 05:57:04 UTC

Local D/T: 1383/12/05 09:27:04

Magnitude: 3.1 ML

Latitude: 30.8

Longitude: 56.78

Depth: 14 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 6 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 27 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 45 km

Detected nearest city: East of Zarand 20 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(91 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 383 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 408 NW

4) Naien(NASN) 436 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 461 NE

پسلرزه ۱/۳ ريشتری ديگر

Date/Time: 2005/02/23 06:16:42 UTC

Local D/T: 1383/12/05 09:46:42

Magnitude: 3.1 ML

Latitude: 30.89

Longitude: 56.7

Depth: 14 km

Region: North-East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 13 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 40 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 48 km

Detected nearest city: East of Zarand 16 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(101 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 392 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 418 NW

4) Naien(NASN) 424 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 461 NE

پسلرزه ۱/۳ ريشتری ساعت ۱۱:۴۸

Date/Time: 2005/02/23 08:18:30 UTC

Local D/T: 1383/12/05 11:48:30

Magnitude: 3.1 ML

Latitude: 30.8

Longitude: 56.89

Depth: 14 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 11 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 23 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 37 km

Detected nearest city: East of Zarand 31 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(92 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 385 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 398 NW

4) Naien(NASN) 445 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 470 NE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳

 

ليست پسلرزه ها تا حالا

پسلرزه ۳ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 14:13:50 UTC

Local D/T: 1383/12/04 17:43:50

Magnitude: 3 ML

Latitude: 30.72

Longitude: 56.73

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 6 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 24 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 36 km

Detected nearest city: East of Zarand 18 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(82 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 373 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 410 NW

4) Naien(NASN) 437 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 452 NE

پسلرزه ۵/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 15:21:36 UTC

Local D/T: 1383/12/04 18:51:36

Magnitude: 3.5 ML

Latitude: 30.73

Longitude: 56.74

Depth: 14 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 5 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 24 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 37 km

Detected nearest city: East of Zarand 18 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(83 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 374 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 409 NW

4) Naien(NASN) 437 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 454 NE

پسلرزه ۵/۳ ريشتری در ساعت ۹ شب

Date/Time: 2005/02/22 17:31:28 UTC

Local D/T: 1383/12/04 21:01:28

Magnitude: 3.5 ML

Latitude: 30.8

Longitude: 56.85

Depth: 14 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 9 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 24 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 41 km

Detected nearest city: East of Zarand 27 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(91 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 384 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 401 NW

4) Naien(NASN) 442 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 467 NE

پسلرزه ۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 20:46:05 UTC

Local D/T: 1383/12/05 00:16:05

Magnitude: 3 ML

Latitude: 30.74

Longitude: 56.87

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 6 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 17 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 40 km

Detected nearest city: East of Zarand 30 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(85 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 378 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 397 NW

4) Naien(NASN) 447 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 464 NE

پسلرزه ۳ ريشتری در ساعت ۲:۳۵ صبح امروز

Date/Time: 2005/02/22 23:05:30 UTC

Local D/T: 1383/12/05 02:35:30

Magnitude: 3 ML

Latitude: 30.76

Longitude: 56.76

Depth: 14 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 3 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 25 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 41 km

Detected nearest city: East of Zarand 19 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(86 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 378 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 408 NW

4) Naien(NASN) 437 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 457 NE

پسلرزه ۱/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/23 01:58:08 UTC

Local D/T: 1383/12/05 05:28:08

Magnitude: 3.1 ML

Latitude: 30.79

Longitude: 56.85

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 8 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 23 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 41 km

Detected nearest city: East of Zarand 27 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(90 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 383 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 401 NW

4) Naien(NASN) 442 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 466 NE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳

 

گزارش مقدماتی زلزله زرند کرمان

با سلام و تاسف از درگذشت تعدادی از هموطنان عزيزمان در روستاهای زرندبرای اطلاعات بيشتر وآشنائی شما همراهان گزارش مقدماتی زلزله زرند کرمان را به نقل از سايت پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی بعرض ميرسانم.

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۳

 

پسلرزه های اخير زلزله امروز صبح زرند کرمان

پسلرزه ۸/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 03:31:12 UTC

Local D/T: 1383/12/04 07:01:12

Magnitude: 3.8 ML

Latitude: 30.79

Lontitude: 56.91

Depth: 16 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 12 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 22 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 35 km

Detected nearest city: East of Zarand 33 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(91 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 384 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 396 NW

4) Naien(NASN) 447 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 471 NE

پسلرزه ۴ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 05:08:30 UTC

Local D/T: 1383/12/04 08:38:30

Magnitude: 4 ML

Latitude: 30.78

Lontitude: 56.87

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 8 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 22 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 39 km

Detected nearest city: East of Zarand 29 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(89 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 382 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 399 NW

4) Naien(NASN) 445 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 467 NE

پسلرزه ۲/۴ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 05:26:48 UTC

Local D/T: 1383/12/04 08:56:48

Magnitude: 4.2 ML

Latitude: 30.79

Lontitude: 56.84

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 7 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 24 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 42 km

Detected nearest city: East of Zarand 26 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(90 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 383 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 402 NW

4) Naien(NASN) 442 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 465 NE

پسلرزه  ۳/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 05:56:38 UTC

Local D/T: 1383/12/04 09:26:38

Magnitude: 3.3 ML

Latitude: 30.78

Lontitude: 56.85

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 7 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 22 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 41 km

Detected nearest city: East of Zarand 27 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(89 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 382 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 401 NW

4) Naien(NASN) 443 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 465 NE

پسلرزه ۹/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 06:06:31 UTC

Local D/T: 1383/12/04 09:36:31

Magnitude: 3.9 ML

Latitude: 30.82

Lontitude: 56.76

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 6 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 30 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 46 km

Detected nearest city: East of Zarand 19 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(93 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 385 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 410 NW

4) Naien(NASN) 433 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 461 NE

پسلرزه ۶/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 06:48:08 UTC

Local D/T: 1383/12/04 10:18:08

Magnitude: 3.6 ML

Latitude: 30.78

Lontitude: 56.83

Depth: 10 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 6 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 23 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 43 km

Detected nearest city: East of Zarand 25 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(89 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 381 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 402 NW

4) Naien(NASN) 441 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 464 NE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۳

 

زلزله زرند کرمان

با سلام

اطلاعات مربوط به زلزله ۵/۶ ريشتری زرند امروز صبح

Date/Time: 2005/02/22 02:25:20 UTC

Local D/T: 1383/12/04 05:55:20

Magnitude: 6.5 ML

Latitude: 30.8

Lontitude: 56.74

Depth: 15 km

Region: Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 3 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 30 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 43 km

Detected nearest city: East of Zarand 17 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(91 NW

2) Bandar Abbas(BNDS) 382 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 411 NW

4) Naien(NASN) 433 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 458 NE

اطلاعات پسلرزه ها

پسلرزه ۲/۴ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 02:41:11 UTC

Local D/T: 1383/12/04 06:11:11

Magnitude: 4.2 ML

Latitude: 30.8

Lontitude: 56.78

Depth: 15 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 6 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 27 km

3) DARIVAN_F (Length: 131 km) Distance to epicenter: 45 km

Detected nearest city: East of Zarand 20 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(91 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 383 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 408 NW

4) Naien(NASN) 436 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 461 NE

پسلرزه۸/۳ ريشتری

Date/Time: 2005/02/22 03:31:12 UTC

Local D/T: 1383/12/04 07:01:12

Magnitude: 3.8 ML

Latitude: 30.79

Lontitude: 56.91

Depth: 16 km

Region: East of Zarand

Nearest faults within 150 km:

1) KUHBANAN_F (Length: 189 km) Distance to epicenter: 12 km

2) CHATRUD_F (Length: 37 km) Distance to epicenter: 22 km

3) LAKARKUH_F (Length: 138 km) Distance to epicenter: 35 km

Detected nearest city: East of Zarand 33 km to epicenter in state of Kerman.

Epicenter distance in km to the nearest five seismic stations:

1) Kerman - Bardsir (CTBTO)(91 NE

2) Bandar Abbas(BNDS) 384 NE

3) ZAHEDAN(ZHSF) 396 NW

4) Naien(NASN) 447 SE

5) Ghir-Karzin Area(GHIR) 471 NE

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml