علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

چهارشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٢

 

پديده زمين لرزه (بخش دهم)

                الگوی لرزه خيزی در جهان

براساس نظریه زمین ساخت صفحه ای باید انتظار داشت که توزیع زمین لرزه ها در جهان تصادفی نباشد و در منطقه هایی که محل رها شدن انرژی است متمرکز باشند. با مشخص کردن مرکز زمین لرزه های به وقوع پیوسته در جهان بر روی نقشه ای که مرز این صفحه ها را نشان می دهد می توان تصویری از الگوی لرزه خیزی جهان به دست آورد(شکل۵ ). از بر هم قرار گرفتن مرز صفحه ها و محل وقوع زمین لرزه ها در سطح جهان مشخص می شود که بیش از 80% زمین لرزه ها در کمربندهای نسبتا باریکی در امتداد دراز گودالها یا محل فرورانش صفحه ها، پشته ها و یا محل سایش صفحه ها روی می دهد. وارسی دقیق تر ویژگی زمین لرزه ها در هر یک از این مناطق نشان می دهد که بسته به نوع صفحه ها( اقیانوسی یا قاره ای) و چگونگی حرکت آنها نسبت به یکدیگر( واگرا، همگرا وسایش)، ویژگی زمین لرزه هایی که به وقوع می پیوندد متفاوت می باشد. این ویژگیها در جدول 2 آورده شده اند. نگاهی دقیقتر به نقشه شکل 23 مشخص می سازد که علاوه بر زمین لرزه هایی که در مرز صفحه ها متمرکز شده اند، تعداد قابل توجهی از زمین لرزه ها نیز در درون صفحه ها و دور از مرز صفحه ها اتفاق می افتند. این زمین لرزه ها به عنوان زمین لرزه های درون صفحه ای در پاره ای از مناطق جهان نقش مهمی در شکل دادن به الگوی لرزه خیزی به عهده دارند. البته با نظریه زمین ساخت صفحه ای همیشه نمی توان تصویر مناسبی از وقوع این زمین لرزه ها را ارئه داد، در این موارد از سایر نظریه های معتبر می توان استفاده کرد. یکی از این نظریه ها، پس از وقوع زمین لرزه 1906 سانفرانسیسکو و آثار به جای مانده از آن مطرح شد. این نظریه را می توان در پنج بند به صورت زیر بیان کرد:

  • ترک خوردن سنگها که باعث زمین لرزه های زمینساختی می شود، نتیجه وارد آمدن نیروهایی بیش از توان سنگها است.
  • جابجایی در سنگها به هنگام ظهور ترکها ناگهان ایجاد نمی شود، بلکه حداکثر جابجایی طی مدتی کم و بیش طولانی و به تدریج ایجاد خواهد شد.
  • تنها انتقالی که به هنگام وقوع زمین لرزه ها ایجاد می شود، باز پس زدنهای ناگهانی دو طرف ترکها در راستای رها ساختن نیروها است. این جابجایی تا چند کیلومتری گسترش پیدا می کند.
  •  ارتعاشهای زمین لرزه از سطح این ترکها آغاز می شود.
  • درست پیش از آغاز گسیختگی در سنگها، انرژی که توسط رویداد رها خواهد شد درسنگ ذخیره شده است.

 با استفاده از این نظریه و سایر نظریه ها معتبر می توانیم رویداد زمین لرزه ها در نقاطی دور از محل برخورد صفحه های سنگ کره را توجیه کنیم.

شکل (۵): نمایش توزیع حرکت صفحه های سنگ کره. مرز این صفحه ها انطباق خوبی را با مرکز بیشتر زمینلرزه ها نشان می دهد.


قاره ای –قاره ای اقیانوسی- قاره ای اقیانوسی- اقیانوسی
نوع صفحه ها

زمین لرزه های کم عمق در کمربندهای پهن آتشفشانها

 

پشته. زمین لرزه های کم عمق در کمربندهای باریک. 
گدازه های زیر دریایی

واگرا(کششی)

رشته کوههای جوان. زمین لرزه های کم عمق به همراه یا فاقد زمین لرزه های متوسط عمق. بدون آتشفشان همراه شکست در سطح

دراز گودال اقیانوسی و رشته کوههای جوان. زمین لرزه های کم و متوسط عمق به همراه یا فاقد زمین لرزه های عمیق در کمربندهای پهن. آتشفشانها.

دراز گودال اقیانوسی و  جزیره های آتشفشانی کمانی. زمین لرزه های کم عمق تا عمیق در کمربندهای پهن آتشفشانها

همگرا(فشاری)
زمین لرزه های کم عمق در مناطق وسیع.
 
منطقه شکستگی پشته ها و  دره ها. زمین لرزه های کم عمق در کمربندهای باریک.
سایشی(نه کششی و نه فشاری)
 

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

سه‌شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٢

 

پديده زمين لرزه (بخش نهم)

پايگاه زلزله نگاری

پایگاه یا ایستگاه زلزله نگاری محلی است که در آنجا ردگذر زمین لرزه یا به صورت نگارشی ویا به گونه ثبت مغناطیسی فراهم می شود. پایگاه زلزله نگاری دست کم شامل یک دستگاه لرزه سنج می باشد که در برگیرنده آونگ، میراگر، تقویت کننده و یک دستگاه ثبات با زمان سنج دقیق است. در یک پایگاه زلزله نگاری علاوه بر دستگاههای یاد شده ، تجهیزات کافی برای انبار کردن داده ها، ترسیم لرزه نگاشتها و پردازش داده ها نیز وجود دارد(شکل۱).

شکل (1): شمایی از تجهیزات یک پایگاه زلزله نگاری و مرکز پردازش.

لرزه سنج یک آونگ فیزیکی است که از یک جرم ( ممکن است برای ثبت زمین لرزه های نزدیک 500 گرم باشد و برای ثبت زمین لرزه های دور حتی سه چهار کیلوگرم باشد) که به محوری وصل شده و با اصطکاک بسیار بسیار کم می تواند نوسان کند، تشکیل شده است. کوچکترین تکان، این جرم متحرک و متصل به محور را مدتها به نوسان درآورد. برای کنترل نوسان این آونگ یک دستگاه میراگر به آن اضافه شده است(شکل۲).

شکل (۲): ساختمان ساده یک لرزه نگار شامل پایه، جرم، فنر، قلم و کاغذ.

اگر جرم این آونگ را به صورت یک سیم پیچ بسیازیم و محور آن را بین آهنربایی قوی قرار دهیم، وقتی آونگ نوسان می کند، با قطع میدان مغناطیسی آهنربا جریان برق بسیار ضعیفی در سیم پیچ القا می شود. این جریان برق توسط دستگاه تقویت کننده بزرگ می شود و سپس وارد یک دستگاه حساس به نام گالوانومتر می شود و آنجا یک قلم را به لرزه درمی آورد. اگر لرزش قلم را به فیلم یا کاغذ منتقل نماییم، رد قلم بر فیلم یا کاغذ ثبت می شود که به آن لرزه نگاشت می گویند. این مجموعه را که شامل لرزه سنج و دستگاه ثبت می باشد را لرزه نگار می نامند.
ایستگاههای لرزه نگاری کامل برای ثبت دقیق تر ارتعاش زمین از سه لرزه سنج که به ارتعاشات زمین در امتدادهای بالا-پایین، شمال –جنوب، شرق-غرب حساس هستند بهره می گیرند. چون معلوم است دستگاه چند هزار مرتبه حرکت را فقویت نموده، از روی نگاشت معلوم می شود که زمین چقدر جابجا شده به طور مثال اگر روی نگاشت قائم (بالا-پایین) بزرگترین دامنه 5 سانتی متر یا 50000 میکرون باشد (شکل ۳)،

شکل (۳): نمونه ای از یک لرزه نگاشت با بیشینه دامنه 5 سانتی متر.

دستگاه هم صدهزار باشد، آنوقت دامنه واقعی جابجایی زمین در امتداد قائم می شود 5/0 (نیم) بزرگنمایی میکرون. همانطور که گفتیم، این دامنه واقعی می تواند نماینده بزرگی زمین لرزه باشد. اگر فاصله زمین لرزه تا ایستگاه ثبت کننده هم اندازه گیری شود، می شود بزرگی زلزله را برآورد کرد. برای اینکه یک رابطه ای بنویسیم که عددهای جمع و جوری داشته باشد، چنانچه در تعریف بزرگی ریشتر هم دیدیم، از لگاریتم استفاده می گنیم. در حساب مثلاً تعریف می کنند که لگاریتم صد می شود دو پس لگاریتم ده هزار می شود 4 و لگاریتم یک میلیون می شود شش. حالا اگر بزرگی زمین لرزه را با حرف M بنویسیم و بزرگی آن را با دامنه و فاصله آن بستگی دهیم خواهیم داشت:

M=Log A + Log D

یعنی اگر دامنه (A) بر روی نگاشت چهار سانتیمتر و بزرگنمایی 2000 و فاصله (D)اا1000 کیلومتر باشد، بزرگی حدود 4 درجه می شود. در حال حاضر یک رقم اعشار برای بزرگی در نظر گرفته می شود

درجه 4= 3+03/1 = M

همیشه رابطه به این سادگی نیست. مثلاً دوره حرکت نوسانی ثبت شده یعنی T، مشخصات دستگاه لرزه نگار نیز منظور می شود و رابطه مفصل می شود.  
تا حال فهمیدیم که لرزه سنج ها از آونگ سیم پیچی و آهنربای قوی درست شده اند و دستگاه ثبات نقش زمین لرزه را بر روی کاغذ یا فیلم فراهم می کند و به این مجموعه لرزه نگار می گویند. زمین لرزه را برحسب شدت تکان و مشاهده اثر آن به دوازده درجه تقسیم کرده اند، اما بزرگی زلزله باید از روی نگاشت آن محاسبه کرد و آن هم یک محاسبه لگاریتمی در پایه ده می باشند. البته بزرگی زلزله یک درجه قراردادی است و انرژی واقعی یک زمین لرزه را نشان نمی دهد، اما می توان از طریق آن به طور نسبی زمین لرزه ها را با هم مقایسه کرد. چنانچه زمین لرزه رودبار یک بزرگی مثلا 8/6 می دهد اما زلزله گرمسار بزرگی 2/5 دارد. بین بزرگی و انرژی هم رابطه وجود دارد و می توان به طور تخمینی مقدار انرژی زمین لرزه را حساب کرد. برای تعیین محل زمین لرزه به این نکته توجه داریم که همان طور که گفته شد، تعداد گروههای موجهای زمین لرزه زیاد است. یک گروه بنام موج
P با سرعت زیاد اول می رسد و روی کاغذ نقش می بندد. گروه دوم موج S است که با سرعتی 7/1 برابر کمتر از موج P کمی دیرتر می رسد. هر چقدر فاصله زمین لرزه از محل وقوع تا ایستگاه ثبت کننده بیشتر باشد، اختلاف زمان رسیدن موج P و S زیادتر می شود و از این ویژگی می فهمیم که زمین لرزه در چه فاصله ای اتفاق افتاده است (شکل۴).

 

شکل (۴): شمایی از یک نگاشت سه مولفه که زمان ورود موجهای P و S را نشان می دهد موج اول P و بعد S موج به پایگاه زلزله نگاری می رسد اختلاف زمانی موجهای Pو S  بیانگر فاصله زمینلرزه از ایستگاه است

به طور مثال اگر این اختلاف 25 ثانیه باشد، فاصله حدود دویست کیلومتر است. چون نگاشت در سه جهت تهیه می شود با یک ترسیم هندسی جهت زلزله را می شود تشخیص داد. به شکل (22) نگاه کنید در روی سه مولفه اولین حرکت به سوی بالا است،‌این را به این صورت تفسیر می کنیم که نخستین حرکت بر روی مولفه قائم اگر به سوی بالا باشد موج رسید تراکم است و به سوی پایین انبساط. همینطور حرت به سوی بالابر روی مولفه شمال و جنوب و شرق و غرب به این ترتیب حرکت را از شمال و شرق نشان می دهد و بالعکس. آنوقت اگر این پایگاه در تهران باشد می گوییم زمین لرزه ای با بزرگی به طور مثال 5/4 در فاصله 200 کیلومتری جنوب غربی پایگاه تهران اتفاق افتاده است.
به این ترتیب دیدیم که یک پایگاه لرزه نگاری می تواند با ثبت ارتعاشات زمین و بررسی آنها زمان، محل و بزرگی زمین لرزه را مشخص کند. بدیهی است که هر چه تعداد این
ایستگاهها بیشتر باشد، می توان این اطلاعات را بیشتری به دست آورد

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

سه‌شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی (بخش آخر)

رديف های مرجانی و آتولها Coral Reefs and Atools

ريفهای مرجانی Coral reef اساسا" از اسکلت آهکی بازمانده از مرجانها و ترشحات آهکی مرجانها و عده ای از جلبکها Algae تشکيل شده اند. اصطلاح ريف مرجانی نبايد موجب اين اشتباه گردد که اين تشکيلات منحصرا" از بازمانده اسکلت مرجانها بوجود آمده اند، بلکه بايد باين نکته توجه داشت که اسکلت بسياری از جانوارن کوچک و گياهان درتشکيل ريف ها مشارکت دارند و نيز ترشحات آهکی جلبکها در بهم پيوستن کامل اين ساختمان بيکديگر کمک ميکند. ريف های مرجانی وسيعا" به آبهای گرم اقيانوس آرام و اقيانوس هند محدود ميشوند گرچه عده معدودی از آنها در مناطق ديگر نيز يافت ميشوند.

چون بهترين رشد و شکوفائی مرجانها در آبهائی است که متوسط حرارت ساليانه آنها حدود 24 سانتی گراد باشد ، محل زندگی آنها باقتضای احتياجشان آبهای گرم ميباشد.

مرجانها نه ميتوانند در تغييرات ناگهانی حرارت به زندگی ادامه دهند و نه اينکه مدتی طولانی درگرمای زير 18 درجه تحمل کنند . بعلاوه اين سازندگان ريف احتياج به آبهای روشن و شفاف و با حرکات ملايم دارند . بنابر اين محدوده عمقی نمو فعال آنها در حدود 45 متری است.

از 1831 تا 1836 يعنی در طی 5 سال مسافرت تحقيقاتی ، چالز داروين Charles Darwin نظريه ای در مورد تشکيل جزائر مرجانی و يا آتولها ابراز داشت .(Atolls)  آتولها حلقه های مرجانی پيوسته يا منقطعی هستند که اطراف يک مرداب مرکزی را احاطه کرده اند. تئوری داروين علت وجود اين حلقه های مرجانی را در مناطق دور از ساحل يعنی در مناطقی که عمق آب بسيار زياد است توجيه و تشريح ميکند. داروين توضيح داد بر مبنای اين واقعيت که مرجانهای سازنده ريف نمی توانند در اعماق زياد زندگی کنند ، مطلقا" در اين پهنه های وسيع که عمق آب آنها زياد است و اکنون آتول در آنجا وجود دارد بايد از قبل پايه ای وجود داشته باشد که عمق آن تا سطح آب 40 تا 50 متر باشد. خلاصه نظريه داروين اين است که ريف های مرجانی در دامنه يا پايه جزائر ولکانيک تشکيل ميشوند. بطوريکه در شکل 18-10 ملاحظه ميشود بترتيب که جزيره به آرامی به زير آب ميرود ، مرجانها به رشد خود بطرف بالا ادامه ميدهند. نظريه داروين بعد از جنگ جهانی دوم با آزمايشهای گسترده ای که دانشمندان آمريکائی بر روی دو آتول ( به منظور انجام آزمايشات اتمی ) بعمل آورند به اثبات رسيد و حفاريهای عميق وجود سنگهای ولکانيک را در زير ساختمانهای ضخيم ريفی نشان داد. اخيرا" نظريه تکتونيک صفحه ای توجيهی  منطقی از اين فرونشينی کف بستر (Sabsidence) بعمل آورده است.

ريف ها دارای سه نوع بنيادی هستند .1- ريف های سدی Barrier reefs که بوسيله يک خليج يا مرداب از قاره مجاور جدا ميشوند . کانالهائی در ميان اين ريفها تبادل آبرا بين اقيانوس و خليج ها يا مرداب امکان پذير ميسازد. طولانی ترين ريفها در دنيا، ريفهای سدی ساحل شرقی استراليا و ريفهای سدی ساحل شرقی يوکاتان Yucatan و هوندوراس بريتانيا British Honduras ميباشند .2- ريفهای حاشيه ای Fringing reefs که مستقيما" وابسته به ساحل هستند و يا در حاشيه ساحل قرار دارند، سطح بالائی اين ريف ها مسطح و بصورت تختگاهی است و در هنگام جزر خارج از آب قرار ميگيرند. سومين نوع ريف ، آتولها هستند که به آنها اشاره گرديد .

پديده ريفی پديده ای است مستقل از هر گونه تغيير چهره بيوسفر Biospher و پديده ای است اساسا" فيزيکوشيميائی که هميشه ايجاد نميشود زيرا نه فقط مستلزم وجود شرايط مشخص درجه حرارت و صافی آب است که البته همراه با نوع ارگانيسمها تغيير ميکند بلکه مستلزم شرايط تکتونيکی است که در هر مکانی نمی تواند فراهم شود. يک ريف به معنی مطلق بجز درحالتی که در روی يک مقر سوبسيدانت مستقر شده باشد نمی تواند تشکيل شود بعبارت ديگر بايستی در جايگاهی قرار گيرد که در حال فرونشستگی باشد ، برای اينکه پديده مذکور دوام يابد بايد شرايط فيزيکو شيميائی که ارگانيسم های مورد نظر در آن قرار گرفته اند ثابت باشند ، اين امر بوسيله يک حرکت عمودی منفی که جبران کننده رشد ارتفاعی ساختمان ريفی ميباشد توجيه ميگردد.اگر فرونشستگی کف بستر Subsidence بسيار شديد باشد پديده ريفی به سبب قرار گرفتن ريف در عمق زياد و فقدان نور متوقف ميگردد و يا اگر برعکس سرعت فرونشستگی کمتر از آهنگ رشد مرجانها باشد ، ارگانيسم ها در خشکی قرار ميگيرند و يا بر حسب حالت در ماسه فرو ميروند . در تاريخ زمين شناسی اگر نموداری به تناسب زمان تهيه کنيم نشان ميدهند که پديده ريفی هيچگاه مداوم نبوده و غير ممتد ميباشد.

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی (بخش بيست و پنجم)

رسوبات با منشأ ارگانيک Biogenic sediments

فعاليت بيولوژيک مقدار قابل توجهی رسوب در بسياری از مناطق اقيانوسها فراهم ميکند رسوبات با منشأ آلی شامل اسکلت ها و بخش های سخت جانوران ريز اندازه هستند که ترکيب آنها يا آهکی است Caco3 و يا سيليس Sio2 .يکی از اين رسوبات لجن های آهکی آلی Calcareous oozes ميباشند که رسوبات بی اندازه دانه ريز هستند متشکل از اسکلتهای خارجی و قطعات اسکلتی ارگانيسم های آهکی . لجن های آهکی آلی در اقيانوس اطلس،جنوب اقيانوس آرام و اقيانوس هند فراوانند ، (باستثناء مناطق واقع در عرضهای جغرافيائی سرد.)

اين رسوبات که تقريبا"نيمی از بسترهای عميق اقيانوسها را ميپوشانند بوسيله ارگانيسم هائی توليد شده اند که زندگی خود را در آبهای سطحی گرم ميگذرانند . چون آبهای عميق و سرد اقيانوس دارای گازکربنيک زياد است پوسته های آهکی و صدفهای آهکی ارگانيسم های تک سلولی مخصوصا" روزنه داران Foraminifera در طی زمان نسبتا" طولانی سقوط به اعماق زياد و نيز تحت تأثير فشار کاملا" حل ميشوند بنابر اين گلهای آهکی آلی در اعماق پايين تر از 4500 متر وجود ندارند و يا بسيار کم يابند.

دسته ديگر از رسوبات بيوژنيک لجن های سيليسی آلی هستند Siliceous ooze و عده ای هم رسوبات غنی از فسفات ميباشند . گروه اول اساسا"از اسکلت سيليسی دياتومه ها Diatoms که جلبکهای تک سلولی هستند و اسکلت سيليسی شعاعيان Radioloria که جانوران تک سلولی ميباشند تشکيل شده اند . در حاليکه رسوبات غنی ازفسفات ناشی از استخوانها، دندانها و فلسهای ماهيها وساير ارگانيسم های دريائی هستند.

 

رسوبات درجازا Autigenic يا پلاژيک Pelagic

اين رسوبات در طی يک فعل و انفعال شيميائی بين يونهای محلول در آب درياو مواد سطح بستر بوجود ميايند . اين رسوبات در مناطقی که سرعت رسوبگذاری رسوبات قاره ای پائين است فراوان ترند. متداول ترين اين رسوبات گرهک های منگنز است Manganese Noclules که توده های گرد غنی از منگنز ميباشند که مناطق وسيعی از کف درياها را می پوشانند . مواد مشابهای غنی از منگنز بصورت يک لايه پوشش سطح سنگهای بستر اقيانوسها را ميپوشاند علاوه بر منگنز ، تمرکز قابل توجهی از آهن ،نيکل، کبالت و مس هم بصورت گرهک Nodule و هم بصورت پوشش Coatings در بستر اقيانوسی يافت ميشوند .

بنظر ميرسد که گرهک های منگنز در نتيجه رسوب منگنز محلول ترجيحا" در روی بسترهای سخت تشکيل ميشود . منگنز بطوريکه از لايه های متحدالمرکز آن استنباط ميشود در چندين مرحله رسوب ميکند.سرعت تشکيل لايه های منگنز وسيعا" متغير است بطوريکه بين يک متر در يک ميليون سال تا 100 متر در يک ميليون سال تغيير ميکند.

گرهک های فسفريت Phosohorite Nodules نوع ديگری از رسوبات در جازا ميباشد که دارای درصد قابل توجهی از کانيهای فسفات دار ميباشند و از نظر اقتصادر قابل توجه ميباشند.

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢

 

پديده زمين لرزه (بخش هشتم)

ديگر مقياسهای بزرگی

گفته شد که دامنه موج در هر موقعیتی نشانی از انرژی و در واقع نمود بزرگی زمین لرزه محسوب می شود. انرژی زمین لرزه با دور شدن از کانون به سبب جذب و پراکندگی، کمتر و کمتر می شود تا اینکه به سمت صفر میل کند. بنابراین بزرگی زمینلرزه را می توان در هر موقعیتی با اندازه گیری بیشینه دامنه موجها برآورد نمود. اگر برای این منظور از موجهای PوS استفاده شود، بزرگی را بزرگی موجهای پیکری و اگر از موجهای سطحی استفاده شود. بزرگی را بزرگی موجهای سطحی می گویند. برآورد وقتی خوب انجام می شود که اثر نوع دستگاه، زمین و فاصله را نیز در نظر گرفته باشیم. در این صورت مقیاس های مختلفی برای بزرگی را می توان عنوان نمود و نباید انتظار داشت که از نظر عددی با هم درست برابر باشند اما به طور نسبی به هم نزدیک و با هم همخوانی دارند، یعنی برای یک زمین لرزه معین اگر بزرگی در مقیاس ریشتر کم باشد در مقیاس های دیگر هم چنین است، اما در هر حال اختلافی بین آنها پیدا خواهد شد. به طور مثال برای زمین لرزه ای که در تاریخ 25/5/1362 در جنوب ایران روی داده است، مرکز داده های آمریکا بزرگی محلی یا ریشتر را 9/4، بزرگی از روی موجهای سطحی را 6/4 و بزرگی از روی موجهای پیکری را 0/5 گزارش کرده است. برای همین زمین لرزه مرکز بین اللملی زلزله شناسی انگلستان بزرگی موجهای پیکری آن را 9/4 تعیین نموده است. بنابراین علاوه بر اختلاف رقمی بین مقیاسهای بزرگی، تفاوتهایی نیز در این اندازه گیری ها مشاهده می شود که مربوط به نوع تجهیزات و نحوه پردازش داده ها در مرکزهای مختلف زلزله نگاری می باشد.

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml