علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

سه‌شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی(بخش هفتم)

زمان سنجی نسبی

Ralative Chronology

 

ترتيب زمانی لايه ها و پديده ها وقوع رويدادهائی که تاريخ زمين را تشکيل می دهند با بيان سن نسبی آنها مشخص می کنند ، به نحوی که با تعيين سن نسبی هر پديده يا لايه يا رويداد می توان قديم يا جديدتر بودن آن را نسبت به پديده يا لايه يا رويداد ديگری نشان داد .

برای انجام زمان سنجی اصولی بکار گرفته می شود که به پاره ای از آنها تحت عنوان اصول زمين شناسی تاريخی اشاره گرديد که يکی از آنها عبارتست از اصل رويهم گرفتن  لايه ها ( Superposition ) اصل ديگر عبارتست از اصل ادامه لايه ها يا Of Strate Continuity با استفاده از ويژگی های ليتولوژی آنها و بالاخره اصل استفاده از محتويات پالئونتولوژيک لايه ها يا اصل يکسانی ديرينه شناسی Paleontology identity از ميان اين اصول ، اصل استفاده از ويژگی های ديرينه شناسی ( Paleontology ) از اهميت بيشتری برخوردار است . بعبارت ديگر اساساً ويژگی های پالئوونتولوژيک است که برقراری يک زمان سنجی نسبی امکان پذير می سازد . بديهی است که انجام يک چنين زمان سنجی نسبی از کامبرين به اين طرف به خوبی قابل اجرا می باشد و در مورد لايه ها و پديده های قديمی تر از کامبرين اين امر بسيار مشکل و گاهی غيرممکن می گردد . به اين ترتيب به نظر می رسد که انجام کرونولوژی نسبی قبل از همه به عهده پالئونتولوژيست باشد . بررسی ها و شيوه های بررسی اين نوع زمان سنجی بنياد يکی از شاخص های وابسته به پالئونتولوژی بنام بيواستراتوگرافی را به وجود می آورد .

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

دوشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی (بخش ششم)

زمان سنجی

 

Chronology

 

مقدمه و تاريخچه :

 

دانشمندان مختلف و مخصوصاً زمين شناسان مشاهدات و تجربشطات بسيار متعدد و متنوع در مورد زمان و سن زمين بعمل آورده اند ، اين تجربيات در مقياسهای متفاوت از ميکرو فيزيک گرفته تا ژئو فيزيک و نجوم انجام گرفته است .

با توجه به تجربياتی که تا کنون بدست آمده ، اتمها را می توان با آنگستروم ( برابر يک ده هزارم ميکرون ) ، بلورها را با ميليمتر يا سانتی متر و بسياری از اشياء و پديده ها را با متر و کيلومتر و ابعاد کيهانی را با سال نوری اندازه گرفت . برعکس مفاهيم زمانی محدودند و شامل ثانيه ، ساعت ، سال و قرن می باشد ، اما از اين مقياسهای زمانی که پا فراتر نهيم با هزاران ابهام در تاريخ گذشته زمين مواجه خواهيم بود .

درگذشته چينی ها و هندی ها و بابلی ها و مصری ها اطلاعات پيشرفته ای در مورد مسائل نجومی داشته اند ولی فقط از هندی ها اطلاعاتی که همراه با رقم می باشد برای ما باقی مانده است . برمبنای اين اطلاعات زمينی در 101/947/972/1 سال قبل خلق شده است . برای طرح مسئله سن زمين بايد به قرن هجدهم و زمان جرج بوفون برگرديم . بوفون که دارای دو اثر معروف به نامهای " تئوری زمينی " و " اعصار طبيعت " می باشد 6 عنصر در تاريخ زمين تعيين کرده است :

 

1-     کره زمين درحالت مايع .

2-     يک دوره انجماد .

3-     دوره ای که درياها سرشار از جانوران گرديده و بقايان آنها سنگهای آهکی را تشکيل داده اند .

4-     دوره ای که اقيانوسها در حوزه های کنونی شان کشيده شده اند .

5-     حيوانات بزرگ مناطق گرم يعنی فسيلها و راينوسروسها کماکان درنواحی شمال می زيسته اند .

6-     آمريکای شمالی از آسيا جدا شده و پستانداران بزرگ به هيچ وجه قادر به عبور از يک قاره به قاره ديگر نبودند .

 سپس بوفون يک دوره به مراحل فوق اضافه کرد که دوره انسان است . بوفون مسئله طول مدت زمان زمين شناسی را به اين ترتطب مطرح می کند که از مشاهده لايه های شيستی می پندارند که هر برکه از اين شيستها به وسيله يک جذر و مد به جا گذاشته شده و خاطر نشان می کندکه دو ميلی متر رسوب در 6 روز بجاگذاشته می شود . نامبرده که مبتکر روش اندازه گيری طول مدت رسوبگذاری است ، تخمين می زند که ارتفاع ياکوهی متشکل از 2000 متر شيست متعلق به 14000 سال رسوبگذاری است به هر حال تمام روشهای نامبرده در بالا امروزه فاقد اعتبار می باشند . از قرن نوزدهم اطلاعات ارزنده ای در اين زمينه بدست می آيد . پيشرفتهای چينه شناسی بر روی محتويان ارگانيک لايه های رسوبی ، انجام تقسيمات تاريخ زمين به واحدهای مختلف را امکان پذير می سازد . اما در اين زمان هيچ يک از تقسيمات فوق با ذکر رقم همراه نبوده است .

با اين حال عده ای از زمين شناسان ارقامی را پيشنهاد کردند . در انگلستان چارلزلايل طول مدت ميوسن را 20 ميليون سال درنظر می گيرد چارلزوالکوت در سال 1893 برای رسوباتی به ضخامت 30 سانتی متر 2000 سال زمان تعيين می کند و در نتيجه سن

 

 

 

 

 

پالئوزوئيک را 000/500/15 سال و سن مزوزوئيک را 7 ميليون سال و سن سنوزوئيک را 3 ميليون سال تخمين می زند . ارقام فوق در 1897 به وسيله گودچايلد تجديد نظر شد و نامبرده زمان آغاز پالئوزوئيک را 704 ميليون سال پيش می داند . در سال 1893 F.Swillra اصطلاح زمان سنجی را بکار برد ، اما فقط پس از کشف اهميت راديو اکتيويته است که مسئله تعيين سن مطلق قابل اعتماد می گردد .

ستاره شناسان از مدتها پيش اظهار می دارند که سرعت گردش زمين به دور خود در طی زمان کاهش می يابد و مقدار اين کاهش را تقريباً 2 ثانيه در هر صد هزار سال و يا يک دقيقه در 3 ميليون سال می دانند که به اين ترتيب طول مدت شبانه روز 2 ثانيه در هر صد هزار سال افزايش می يابد و بنابراين در يک زمان از کامبرين زمان گردش زمين به دور خودش 12 ساعت و برای يک دور گردش به دور خورشيد تقريباً 700 روز لازم بوده است .

در آغاز پالئوزوئيک مدت زمان يک شبانه روز 21 ساعت و سال 425 روز بوده است .

زمين شناسان نيز به موازات آنها تجارب جالبی کسب کرده اند . اين تجارب روی مرجانها انجام گرفته است . درحال حاضر مرجانها جزائر باهاما 40 تا 100 ميليمتر در سال نمو می کنند و مانند درختان حلقه های نموساليانه نشان می دهند . W.Wells در مرجانهای جزائر آنتيل در بين دو حلقه نمو ساليانه 360 حلقه ريز شمارش کرده است . از طرف ديگر بررسی و آزمايش در روش مرجانهای دونين يعنی بين 400 تا 325 ميليون سال پيش وجود 399 ميکرو حلقه بين دو حلقه ساليانه را نشان می دهد . درحال حاضر زمان سنجی به دو شيوه در زمين شناسی انجام می شود .

 

1-     زمان سنجی نسبی

2-     زمان سنجی مطلق

 

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

دوشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٢

 

زمين شناسی تاريخی (بخش پنجم)

اصل توالی فونی

 

 

بخش پنجم

 

گروه های فونی متمايز که در سنگهای رسوبی مشابه موجودند و فضای پخش و توزيع وسيعی دارند معادلهای زمانی زمين شناسی ايجاد می کنند و همچنين گروه های مشخصی از فسيلها که به طور متوالی در ستون زمين شناسی Geologic Column نقش عمده ای در ايجاد مقياس زمانی Time Scale به عهده دارد . مبنائی برای تطابق تشکيلات زمين شناسی the correlation of geologic formation از محلی به محل ديگر می باشند .

ويليام اسميت که بنيانگذار بايواستراتوگرافی می باشد و به نقش فسيلها در تعيين همزمانی لايه ها پی برد در لايه های آهکی انگلستان فسيلهائی را به روش سيستماتيک جمع آوری کرد و با مطالعه آنها به اين نتيجه رسيد که در لايه های رويهم قرار گرفته اين واحد هيچ گاه به مجموعه فسيلهای يکسانی برخورد نمی کنيم . در نتيجه روشن می شود که فون لايه های متوالی از يک لايه به لايه ديگر از طريق تغييرات قابل مشاهده در روی افراد و از راه تغييرات موجود در کل مجموعه با يکديگر تفاوت دارند و اين امر توجيه کننده تکامل و تحول موجودات زنده در طی زمان می باشد .

 

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml