علوم زمین

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 
دوستان در سايت

چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٢

 

آموزش قدم به قدم نوفه سنجی برای زلزله شناسان قسمت دوم

در این بخش ادامه بحث را پی میگیریم.
1)زمین شناسی
*-مطلوب :شامل سازندهای بسیار سخت و از نظر زمین ساختی یکپارچه(عاری از گسله)با وزن حجمی بالا،هوانزده و نسبتا" قدیمی.
*-متوسط :شامل سازندهای سخت و از نظر زمین ساختی نسبتا" یکپارچه(دارای گسله های کم) با وزن حجمی کمتر از مطلوب، با هوازدگی کم و جوان(غیر آبرفتی).
*-نامطلوب :شامل سازندهای نرم، با وزن حجمی کم،خرد شده و فرسایش یافته.
2)جغرافیایی
*-مطلوب :شامل نواحی مسطح و عاری از سیمای توپوگرافی جنگل،رودخانه و دور از دریاچه و مخازن پر حجم مانند سدها، مخازن آب و غیره
*-متوسط :شامل نواحی دارای یک تا سه نوع از ترکیبات جغرافیایی ذکر شده در دسته مطلوب.
*-نامطلوب :شامل نواحی دارای بیش از سه نوع از ترکیبات جغرافیایی ذکر شده در دسته مطلوب
3)زلزله شناسی
*-مطلوب :در فواصل بیش از حدود 50 کیلومتر از نزدیکترین گسله فعال
*-متوسط :در فواصل حدود 25 تا 50 کیلومتری از نزدیکترین گسله فعال
*-نامطلوب :در محدوده کمتر از 25 کیلومتری از نزدیکترین گسله فعال
4)تسهیلاتی
*-مطلوب :مناطق دارای جاده های اصلی،برق و تلفن قابل استفاده در طول سال
*-متوسط :مناطق دارای جاده های اصلی،فرعی،خاکی ،برق و تلفن قابل استفاده حداقل در طول نیمی از سال
*-نامطلوب :مناطق فاقد جاده اصلی،فرعی،برق و تلفن
5)اجتماعی وفرهنگی
*-مطلوب :مناطق با تراکم جمعیت کم،در حوزه عملکرد موسسات علمی و دانشگاههاودور از مراکز صنعتی
*-متوسط :مناطق با تراکم جمعیت زیاد،در حوزه عملکرد موسسات علمی و دانشگاههاودور از مراکز صنعتی
*-مطلوب :مناطق با تراکم جمعیت زیاد،دور از حوزه عملکرد موسسات علمی و دانشگاههاو نزدیک به مراکز صنعتی
با استفاده از تقسیم بندی فوق ، نقشه های زمین شناسی،جغرافیایی،زلزله شناسی و تسهیلاتی منطقه را بایدبه بخشهای مطلوب،متوسط و نامطلوب تقسیم کرد.هر کدام از دسته ها باید با رنگ یا سایه مخصوص خود رسم شوندوبهتر است که رنگ یا سایه تیره تر به قسمتهای مطلوب ورنگ یا سایه روشنتر به قسمتهای متوسط اختصاص داده شوند و قسمتهای نامطلوب بدون رنگ یا سایه باقی بمانند.ویژگی این بخش را درقسمتهای بعدی برایتان مشخص خواهد شد.

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢

 

آموزش GPS قسمت پنجم

در این بخش ادامه بحث را پی میگیریم.
-2مشخصات و ساختمان سيگنال های ماهواره

در ادامه بحث درباره مشخصات سيگنالهای ارسالی از ماهواره و مقايسه آنها با يکديگر می پردازيم . ماهواره های GPS فرکانس های امواج خود را در روی دو باند L ارسال می دارند که سيگنالها بر روی چند فرکانس پايين مدوله شده اند .

فازهای حامل L در 1.5742 گيگا هرتز و L در1.22760 گيگا هرتز که با يک ساعت اتمی 10.23 مگا هرتزی دارای ارتباط دائمی هستند ، يک نوسان ساز ثابت در هر ماهواره وظيقه تعهد يک فرکانس استاندارد را به عهده دارد .

. فرکانس ساعت درحقيقت برای کمی پايين تر از اين فرکاسن اسمی است ، تا شمارش به صورت آثار نسبيتی ظاهر گردد و همچنين يک نظاره گر در روی زمين تقريباً 10.23 مگاهرتز را کاملاً رويت می کند . فاز حامل L دارای دو بخش است . يکی بخش فاز نهفته که کد P بر روی آن مدوله می شود که فرکانس خيلی پايين تر دارد و ديگری فاز حامل کد C/A که بر روی يک حالت مريعی مدوله می شود مانند فرکانس حامل که شيفتی 90 درجه دارد .فاز حامل L به طور معمول فقط با کد P مدوله می شود . ما سيگنالهای L و L را می توانيم به صورت زير نمايش دهيم:

( 2 )

در اينجا و زاويه فرکانسها همراه با فازهای حامل L و L هستند و و دامنه های کدهای P و C/A می باشند . دامنه سيگنال C/A بلندتر است تا دريافت اولين سيگنال فراگير را آسان نمايد . اولين اثر مدوله شدن با کد PRN در فازهای حامل با انتشار انرژی سيگنال کد P در محدوده مرکز فرکانسی حامل است ، زيرا در گسترده باند پهن سيگنال GPS اغلب با " طيف انتشار " است .
3- استانداردهای فرکانس ، زمان و فرمولهای مرجع

يک کليد در دقت بالای ژئودزی با کاربرد GPS در مشاهده همزمان ماهواره ها با تعدادی گيرنده زمينی است . هم زمانی در اين حالت کاملاً به دقت معين شده است : 1 ميلی ثانيه ( ms ) در يک ايستگاه در عرضهای ميانی جابجائی بيشتر از 30 سانتيمتر به سمت شرق که در اثر چرخش زمين است دارد ، يک ماهواره GPS سرعت مداری در حدود 3 کيلومتر بر ثانيه و جابجائی در حدود 3 متر و يک محدوده کاذب 300 کيلومتری از پخش سيگنالها دارد .

در نهايت ، ما مشاهداتمان را در گستره مجزای ايستگاه های زمينی تا بهتر از يک ميکروثانيه گزارش می دهيم ، اگرچه ما همزمانی فيزيکی ساعت را در هر کاری نزديک به اين سطح غيرضروری خواهيم ديد . ما با اين وجود يک تعريف مختصر و مفيد از زمان و قابليت اندازه گيری يک روش برای حذف خطاهای ساعت و قابليت شرح مختصات زمينی گيرنده ها را با دقت زيادی در روی زمين و ماهواره در مدار را می خواهيم .

هم ماهواره های GPS و هم گيرنده ها دقت ( ساعت ها ) ، فرکانس بالا و نوسان سازهای خيلی ثابت دارند .

يک گيرنده ممکن است يک نوسان ساز کوارتز ، يک تشديد گر مکانيکی ، جهت بهره برداری از ويژگی های انتخاب فرکانس در اثر پيزو الکتريک را با کسر فرکانسی ثابت درحدود1010 1 در روز را به کار برد .

اکثر ماهواره های GPS کيفيت بالای استانداردهای فرکانسی سزيم يا روبديم را به کار می برند . دراينجا پديده اصلی تشديد اتمی ميان دو حالت مختلف انرژی تعريف می گردد ( ساعت ) .

يک اندازه گيری از ثابت ساعت و اريانس آلان است ( آلان 1966 ) .

در ادامه تامسون و همکاران ( 1986 ) عنوان می کنند اگر کسر فرکانس ميانگين تقسيم بر f از فرکانس صوری f بر روی يک وقفه زمانی t به صورت زير است .( 3 )آن گاه واريانس آلان است :( 4 )در داخل علامت زاويه ميانگين زمانی نامحدود مشخص شده است . انحراف استاندارد آلان از تعدادی ساعت معمولی در شکل 5 ترسيم گرديده است . توجه کنيد ثابت زمانی طولانی در ساعت های سزيمی ، کاربردهای جالبی را برای ماهواره ايجاد می کند ، ثابت زمان کوتاه در نوسان سازهای کوارتز برای گيرنده های زمينی کافی است، همچنين می تواند پريودهای همزمانی با سيگنالهای ماهواره ايجاد کند و استثناً ثابت اجرام هيدروژن ، بهترين انتخاب برای ايستگاه های مرجع زمينی هستند .

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٢

 

آموزش GPS قسمت چهارم

در این بخش ادامه سلسله مقالات آموزشی دربارهGPS را پیگیری مینمائیم.گيرنده ها

گيرنده های در دسترس خود به دو دسته اصلی تقسيم بندی می شوند که يکی گيرنده های تجاری و ديگری گيرنده های نظامی می باشد . در زيـر به شــرح هر کـدام از اين گروه ها پرداخته و مقدورات آنها را به طور مختصر شرح می دهيم .1- گيرنده های تجاری :

همان گونه که قبلاً نيز توضيح داديم امواج ارسالی GPS بر روی دو موج حامل L و L از ماهواره ها ارسال می گردند و کدبندی های موجود بر روی آنها به گيرنده های زمينی انتقال می يابد . گيرنده های تجاری از کدبندی های موجود فقط قادر به دريافت کد استاندارد C/A هستند که به معنای اکتساب غيردقيق است . همانطور که از معنای نام اين کدبندی نيز مشخص است دقت اين امواج آن چنان بالا نبوده و فقط جنبه استفاده تجاری دارد و خطائی درحدود 30 تا 100 متــر را دارا می باشند . اين خطا ناشی از اثر ( S.A ) است که درباره آن دردرسهای بعدی توضيح می دهيم . گيرنده های تجاری به واسطه آن که نمی توانند کدP يا دقيق را دريافت دارند جهت کاربردهای دقيق و نظامی بلا استفاده هستند و اين به ارتش ايالات متحده اين امکان را می دهد که موقعيت استراتژيک خود را در جبهه های نبرد نسبت به رقبا حفظ کند .تعيين مختصات نقاط با GPS

1- محدوده اندازه گيری

مشاهده گر روی زمين می تواند تنها مختصات يک محل را به وسيله اندازه ميان خود و 3 ماهواره ای که مختصات مداری آنها پيش از اين مشخص شده تعيين کند . به وسيله GPS ، حجم اطلاعات به طور پايداری در روی زمان حمل t در يک سيگنال ماهواره ، به وسيله اندازه گيری اختلاف ميان فرستادن (t ) و زمان رسيدن ( t ) در گيرنده GPS در يک محدوده کد مشخص مشاهده می شود که در بخش بعدی به شرح آن می پردازيم . اگر ما انتقال اطلاعات را با سرعت نور C وخطاهای زمان را در نظر نگيريم ، آن گاه محدوده ثابت P ميان ماهواره وگيــرنده فقط ( t- t ) است . خطاهای ساعت های گيرنده يا ماهواره در محدوده قابل تخمينی موجود هستند که برای اين علت به شبه فاصله R رجوع می کنيم که به طور مختصر در زير تعريف شده است :

( 1 )

در اينجا مبدأ ساعت گيرنده از ( ثابت ) زمان است ( سيستم GPS ) ( ما از ديگر خطاهای منتجه از گيرنده صرف نظر می کنيم ) ، مبدأ ساعت ماهواره است و تأخير همراه با همه ديگر خطاهای منبع که اساساً ناشی از آثار پخش اتمسفری است می باشد . اطلاعات دريافتی از چهار ماهواره امکان تصحيح ساعت را در مرتبه اول می دهد ( - ) و پيشرفت های مورد بحث در ذيل می تواند جهت تخمين و تحصيح برای به کار رود که قادر به تهيه مختصات سطح – متريک کمتر از حالت ايده آل است . آثار مشاهدات ژئومتری از نتايج مختصات 3 بعدی با کيفيت تر است.

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

شنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢

 

آموزش قدم به قدم نوفه سنجي براي زلزله شناسان قسمت اول

بنام خدا
با سلام به دوستان عزيز و همرامان هميشگي.
امروز درس جديدي درباره زلزله شناسي را آغاز ميکنيم.با عنوان نوفه سنجي که يکي از مهمترين بخشها در دروس زلزله شناسي است.
از نوفه سنجي براي تعيين ميزان نوفه محيطي(NOISE) استفاده ميشود.فرايند کار در يک پروژه نوفه سنجي سه مرحله را در بر ميگيرد که عبارتند از:
1-مرحله تدارکات
2-مرحله نوفه برداري
3-مرحله پردازش
4-مرحله نتيجه گيري يا تعيين محل
1)مرحله تدارکات :
اين مرحله از نظر اهميت و لزوم اجراي بخشهاي مختلف آن در راس تمام مراحل قرار دارد.زيرا اکثر عوامل مشخص کننده يک ساختگاه منتخب در اين مرحله مورد بررسي قرار ميگيرد.
1-1)انتخاب منطقه:
انتخاب منطقه بايد با توجه به برنامه عملياتي زمانبندي شده و با توجه به شرائط اقليمي وآب وهوايي صورت گيردتا افراد بتوانند مطالعات خود را با حداقل مشکلات پيش ببرند.
1-2 ) بررسي منطقه از ديدگاههاي گوناگون:
بمنظور شناخت منطقه و توانايي تقسيم بندي آن به قسمتهاي مطلوب ، متوسط و نامطلوب، بايد منطقه را از ديدگاههاي گوناگون بررسي کرد.
الف)زمين شناسي
ب )جغرافيايي
ج )زلزله شناسي
د )تسهيلاتي
و )اجتمائي و فرهنگي

 پيام هاي ديگران ()

mostafa

لينک ها

زمین شناس

زمین شناسي ایران

زمین الکتریکی

زمین شناسی افقانستان

زمین

دیرینه شناسی

ژئوشیمی

زمین فیزیکی

کانی شناسی

کانی وجواهر

زمین شناسی رشد

ژئودزی

ژئودزی ایران

مهندسی معدن

مهندسی معدن 2

زمین ساخت

زمین ریخت شناسی

زمین شناسی نفت

 

 

امکانات

لوگوي وبلاگ شما

علوم زمین


ارتباط با من

 


My status

عکسهای سونامی

فتوگالری 1

وبلاگ هاي دوستان

Python

هادی صداقت

سازمانهای مرتبط   

پژوهشکده زلزله شناسی

سازمان زمین شناسی ایران

پايگاه ملی داده های علوم زمين کشور

http://pejmanearth.persianblog.ir/rss.xml